Matkatyötä tekevät voivat varsin hyvin työssään

5.2.2015

Työnteko muualla kuin oman työpöydän ääressä saattaa olla sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa. Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan matkatyötä tekevät ovat kuitenkin melko tyytyväisiä työhönsä. He uskovat jaksavansa työskennellä eläkeikään saakka, ja palkkakin on heidän mielestään kohdallaan. Tutkimukseen vastasi 4540 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten MMA:n, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n sekä Tradenomiliitto TRAL ry:n jäsentä, jotka tekevät asiantuntija- ja myyntityötä.

Kaksi kolmesta tutkimukseen vastanneesta oli melko tai erittäin tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Samanlaisia tuloksia on saatu myös muiden ammattiryhmien keskuudessa. Tyytymättömimpiä olivat ruuhkavuosiaan elävät (35–44-vuotiaat). Nykyisessä työssä vastaajien työhön kohdistuvista odotuksista toteutuivat parhaiten työn vakituisuus ja vastuullisuus. Lisäksi vastaajat kokivat, että matkatyö sopi heille.

Asiantuntija- ja myyntityötä tekevät aikovat jaksaa töissä eläkeikään asti

Yli puolet uskoi jaksavansa jatkaa nykyisen kaltaisessa työssä eläkeikäänsä saakka. Vastaajista 30 prosenttia piti jaksamistaan epätodennäköisenä. Jaksamisensa suhteen skeptisimpiä olivat nuorimman ikäluokan (18–34-vuotiaat) vastaajat. Eläkkeelle vastaajat aikoivat jäädä keskimäärin 63-vuotiaina. Työntekoon vastaajia motivoi niin jokapäiväisen toimeentulon hankkiminen kuin itsensä toteuttaminenkin.

– Asiakastyön arvo ja positiivisuus ovat tärkeitä asioita tässä työssä. Työn mielekkyys nousee usein asiakastyöstä ja siinä onnistumisesta. Asiakkailta saatu positiivinen palaute on niin suuressa roolissa, että se voi jopa kompensoida esimiestyön puutteita, kuvaa teemajohtaja Rauno Pääkkönen Työterveyslaitoksesta.

Vastaajat olivat tyytyväisiä palkkaukseen

Varsinkin matalapalkka-aloilla palkkaus koetaan kyselyissä yleensä suurimpana epäkohtana. Tässä kyselyssä palkkaus oli vasta sijalla seitsemän asioissa, joihin toivottiin korjausta. Yleisin palkkausmuoto oli kuukausipalkka (64 %) ja toiseksi yleisin kuukausipalkka + provisio (29 %).

Epäkohtiin puuttuminen takkuaa

Kyselyyn vastanneet kaipasivat lisää työniloa, mahdollisuutta tehdä työtä omaan tahtiin sekä parempaa mahdollisuutta sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä.

– Liikkuvaa myyntityötä tekevä jää helposti työyhteisönsä ulkopuolelle, mikä näkyy esimerkiksi tyytymättömyytenä tiedonkulkuun ja ylipäätään esimies-alaisviestintään.
Liikkuva työ vaikeuttaa myös vapaa-ajan sosiaalisia suhteita ja heijastuu perhe-elämään, pohtii Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen.

Eniten toivottiin, että

  •     esille tulevat epäkohdat korjattaisiin organisaatiossa mahdollisimman nopeasti,
  •     työssä tapahtuvista muutoksista keskusteltaisiin työntekijöiden kanssa,
  •     kehityskeskustelujen perusteella tehtäisiin muutoksia ja että
  •     työpaikka olisi turvallinen tulevaisuudessakin.

– Työntekijän toiveet oman työn kehittämisestä eivät saa vastakaikua riittävästi. Muutokset eivät olisi välttämättä taloudellisesti merkittäviä. Enemmänkin kyselystä heijastuu, että kiire haittaa vuorovaikutusta, kun esimiehellä ei ole aikaa kuunnella työntekijää kunnolla, pohtii vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitoksesta.

– Jos esille tulevia epäkohtia ei oteta esiin, ne hiertävät joka päivä ja vaikuttavat työn iloon sekä työn mielekkyyteen. Ne antavat myös vaikutelman välinpitämättömyydestä. Siksi niihin olisi tärkeä puuttua, lisää Räsänen.

Tutkimus työhyvinvoinnista asiantuntija- ja myyntityössä tehtiin, koska haluttiin selvittää, mitkä tekijät tällaisessa työssä vaikuttavat jaksamiseen ja haluun pysyä töissä. Kysely lähetettiin kolmen ammattijärjestön jäsenille ja vastauksia saatiin 4540. Keskimääräinen vastaajien ikä oli 49 vuotta. Miehiä vastaajista oli 57 ja naisia 43 prosenttia. Tavallisimmat ammattiasemat olivat asiantuntija (35 %), toimihenkilö (24 %) ja keskijohto (20 %). Hankkeen rahoittivat siihen osallistuneet järjestöt sekä Työhyvinvointifoorumi.