Perheystävällinen työpaikka – helppo juttu vai mahdoton tehtävä?

20.2.2020

Minkälainen on maailman perheystävällisin työpaikka?

Haavekuvissa työaika olisi lyhyt, lomia olisi kuukausikaupalla ja työkuorma vaihtelisi oman elämäntilanteen mukaisesti. Haavekuvien sijaan hedelmällisempää lienee keskittyä asioihin, joihin voidaan vaikuttaa jo nyt. Perheystävällisyydellä viitataan usein lapsiperhe-elämään, mutta yhtä lailla kyse voi olla esimerkiksi puolison vakavasta sairastumisesta tai omaisen hoitamisesta oman työn ohella. 

Me Tradenomeissa ajattelemme, että yksi maailman parhaan työelämän elementti on perheen, työn ja muun elämän helppo yhdistäminen. Vuoden 2019 jäsentutkimuksessamme työpaikan joustavuus eri elämäntilanteet huomioiden sai arvosanaksi 3,85/5.

Parantamisen varaa on, vaikka monella työpaikalla onkin käytössä erilaisia työelämän joustoja. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi joustavuutta työaikajärjestelyissä, lomien ja muiden vapaiden pitämisessä sekä lapsen tai muun läheisen sairastaessa. Joustavia työaikajärjestelyitä voivat olla esimerkiksi osa-aikaiseen työaikaan siirtyminen työn ja perhe-elämän yhdistämiseksi.

Keskeisiä työelämän joustoja on mahdollisuus etätyöhön. Aiemmassa jäsentutkimuksessamme on käynyt ilmi, että jäsenistömme kokee etätyön helpottavan työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämistä (2018: 88% vastaajista).

Osalla työpaikoista ei ole käytössä etätyömahdollisuutta, vaikka työtehtävät sen sallisivat. Tällä hetkellä laki ei edellytä etätyömahdollisuuksien kartoittamista työpaikoilla, vaan asia on työnantajan harkinnan varassa. Perheystävällisellä työpaikalla etätyö on mahdollistettu ja siitä on selkeät, tasapuoliset pelisäännöt. Näin etätyön positiivisista vaikutuksista saadaan kaikki irti. 

Työuralla haastavampiin tehtäviin etenemisen ei tule olla sidoksissa esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai perhetilanteeseen. Perheystävällisellä työpaikalla myöskään perhevapaat tai muut yksityiselämässä tapahtuvat asiat eivät vaikuta urakehitykseen tai työtehtäviin haitallisesti, vaan ratkaisevaa ovat henkilön työelämään liittyvät ansiot.

Arjessa pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus perheellisen arjen sujuvuuteen. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi palaverien pitäminen mahdollisuuksien mukaan klo 9-15 välillä ja iltaisin tavoitettavissa olemisen ajatuksesta luopuminen. Jäätäessä hoitamaan alle 10-vuotiasta sairasta lasta ei vaadita lääkärintodistusta, vaan luotetaan työntekijän omaan ilmoitukseen. Perheystävällisellä työpaikalla muistetaan inhimilliset eleet, kuten suruvalittelu perheenjäsenen kuollessa tai vanhemman muistaminen lapsen syntyessä.

Perheystävällinen työpaikka ei kuulosta käytännössä mahdottomalta tehtävältä. Kannustan käymään työpaikalla keskustelua käytännöistä, jotka helpottaisivat työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Edellä mainitut asiat ovat toteutettavissa nykylainsäädännön puitteissa, jos tahtotila löytyy. Työpaikan perheystävällisyys ei ole ainoastaan työntekijöiden etu. Perheystävällisyys lisää työpaikan houkuttelevuutta sekä vähentää työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen haasteista johtuvaa stressiä. Työelämän joustot lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota ja työhyvinvointia.

Hyvinvoiva työyhteisö on tuottava työyhteisö!

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

Perhevapaalla