TRAL-blogi: Varhaisen välittämisen malli rakentuu luottamukselle ja yhteistyölle

15.10.2018

Mielenterveysongelmista ja henkisestä ylikuormituksesta johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet tällä vuosituhannella merkittävästi. Psykososiaaliset kuormitustekijät, kuten keskeytykset, ylimitoitettu työn määrä ja epäselvät tavoitteet ovat tuttuja ongelmia myös Tradenomiliiton jäsenille. Tämä näkyy mm. liiton työhyvinvointipalveluiden kysynnässä ja juridisissa yhteydenotoissa.

Yksi keino tunnistaa psykososiaalisia kuormitustekijöitä on varhaisen välittämisen mallin käyttöönotto. Varhaisen välittämisen mallissa on kyse työkyvyn hallinnasta, jotta myöhemmät, vaikutuksiltaan laajemmat ongelmat, kuten pitkät sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet voidaan välttää. Mallin on oltava sellainen, että sen avulla viitteet työkyvyn alenemisesta voidaan tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ratkaista ilman työilmapiirin heikkenemistä tai poissaoloja.

On myös ensiarvoisen tärkeää rakentaa yhteiset pelisäännöt siitä, milloin varhaisen välittämisen mallin käyttäminen on perusteltua. Mallin tarkoitus ei saa olla keino lisätä esimiehen tai työnantajan puuttumista itse työsuoritukseen. Avoin yhteistyö, päätöksiin sitoutuminen sekä rohkeus puuttua ja ottaa puheeksi vaikeitakin asioita ovat edellytys työkyvyn hallinnan onnistumiselle. Yksilön kannalta on tärkeää, että hän kokee toiminnan olevan johdonmukaista ja yhteisössä vallitsee luottamus.

Varhaisen välittämisen mallissa eri tahoilla, kuten esimiehellä, henkilöstöhallinnolla, työterveyshuollolla ja työsuojeluhenkilöstöllä on jokaisella omat roolinsa prosessin eri vaiheissa (kts. kuva). Roolien määrittely helpottaa prosessin toteuttamista ja sujuvoittaa vuoropuhelua eri tahojen välillä.

Vaikka varhaisen välittämisen mallin toteuttaminen perustuukin tiettyyn prosessiin, ei yksilöiden erilaisia tuen ja viestimisen tarpeita tulisi jättää huomiotta. Käsiteltäessä viitteitä yksilön työkyvyn alenemisesta, hienotunteisuutta ei voi koskaan unohtaa. Asianosaiset, kuten esimies ja työsuojeluhenkilöstö tulee kouluttaa mallin käyttöönottoon ja itse prosessiin, mutta heille tulee tarjota koulutusta myös erilaisista puheeksiottotilanteista.

Lue lisää aiheesta Työturvallisuuskeskuksen julkaisusta.

Eri toimijoille on määriteltävä selkeät vastuut varhaisen välittämisen mallissa. 

 

Teksti ja lisätiedot: