Työajan pidentäminen ns. sopimuksettomilla aloilla

3.11.2016

Kilpailukykysopimuksen (kiky) sisältämät toimet toteutetaan eri toimialojen työehtosopimusten kautta. Kaikilla henkilöstöryhmille ei ole omia työehtosopimuksia tietyillä toimialoilla. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia esimerkiksi kaupan ja elintarvikealoilla tai metsäteollisuudessa, joista puhutaan ns. sopimuksettomina aloina. Ilman työehtosopimusta kikyssä sovittuja toimia ei voida työpaikoilla toteuttaa.

Viime aikoina joissain sopimuksettomia aloja edustavissa yrityksissä on painostettu ylempiä toimihenkilöitä liittymään muiden tahojen työehtosopimuksiin muun muassa työajan pidentämiseksi. Kikyssä sovitut toimet, kuten työajan pidentäminen, eivät siis koske sopimuksettomilla aloilla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä. Heitä ei myöskään koske muiden ko. alan henkilöstöryhmien (toimihenkilöt tai työntekijät) tekemät sopimukset.

Tämä tarkoittaa erityisesti seuraavaa:

  • Työaika ei pitene 24 tuntia vuodessa eikä sovittuja palkallisia vapaapäiviä voida vähentää;
  • Mahdollinen muille henkilöstöryhmille sovittu selviytymislauseke ei kosketa ylempiä toimihenkilöitä;
  • Paikallisia sopimuksia ei voida kaupan alan yrityksissä ylempien toimihenkilöiden osalta tehdä, koska paikallista sopimista edistetään jatkossa nimenomaan työehtosopimusten kautta ja meiltä puuttuu alalta kokonaan työehtosopimuksen paikalliselle sopimiselle asettamat raamit sekä toimiva ja tehokas henkilöstöedustusjärjestelmä.

Huomaathan myös, että sinua mahdollisesti edustavalla luottamusmiehellä tai -valtuutetulla ei ole mitään tähän asemaan perustuvaa valtuutta tehdä sinua koskevia paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa.

Miksi ilman työehtosopimusta heikennyksistä ei voida sopia?

Työajan pidennyksestä on sovittu työehtosopimuksilla, joita sovelletaan ainoastaan kunkin työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksessä määriteltyihin henkilöihin. Silloin, kun alalla ei ole ylempiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, ei ole olemassa myöskään sitovaa työehtosopimusmääräystä, jonka perusteella pidentäminen voitaisiin toteuttaa. Tähän ei vaikuta se, vaikka työnantaja olisi käytännössä soveltanut joitakin työehtosopimuksen määräyksiä myös ylempiin toimihenkilöihin.

Työajan pidentäminen sopimuksettomilla aloilla ei ole mahdollista senkään vuoksi, että työehtosopimusten ulkopuolella olevien työntekijöiden kanssa työajoista on sovittu kunkin työntekijän työsopimuksella, jota työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa yksipuolisesti. Työaikaa koskevan sopimusehdon muuttaminen edellyttää siten asiasta sopimista jokaisen yksittäisen työntekijän kanssa. Työnantaja ei voi sopia asiasta keskitetysti esimerkiksi luottamusvaltuutetun tai muun työntekijöiden edustajan kanssa ilman kunkin työntekijän antamaa sitä koskevaa valtuutusta. Työntekijän ei myöskään ole pakko suostua työajan pidentämiseen, eikä työnantaja voi kohdistaa siitä kieltäytyvään työntekijään haitallisia seuraamuksia.

Mikäli työskentelet sopimuksettomalla alalla ylempänä toimihenkilönä, älä tee mitään kilpailukykysopimuksen tarkoittamia muutoksia työsopimukseesi. Olethan muissakin työnantajan esittämissä työehtoja heikentävissä sopimusmuutostilanteissa yhteydessä työsuhdeneuvontaamme!

Miksi ylemmät toimihenkilötkin tarvitsevat työehtosopimuksia?

Monet työsuhteen edut perustuvat työehtosopimukseen, eivät lakiin. Laki määrittelee vähimmäisehdot työsuhteisiin, joihin ei sovelleta työehtosopimusta. Laki takaa monia oikeuksia, mutta useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksilla.

Lisätiedot: