Työllistymistä edistävä koulutus huomioitava yt-neuvotteluissa

10.12.2018

Vuoden 2017 alusta lähtien työsopimuslakia muutettiin koskien työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen tarjoamista. Työnantajan on tarjottava irtisanotuille työntekijöille tilaisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos

  1. työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä; ja

  2. työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Koulutuksen on vastattava arvoltaan vähintään työntekijän kuukauden palkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausipalkkaa, riippuen siitä kumpi on suurempi. Koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Painavasta syystä koulutus voidaan toteuttaa myöhemminkin, mutta ajankohdan on oltava työntekijän tiedossa työsuhteen päättyessä.

Koulutuksen toteuttamisesta on mahdollista sopia hyvin laajasti, ja tämän vuoksi henkilöstön edustajalla on merkittävä rooli koulutuksesta sopiessa.

Henkilöstön edustaja voi sopia koulutuksen arvon määräytymisestä toisin kuin mitä lakipykälässä säädetään. Lisäksi henkilöstön edustaja voi sopia koulutuksen sijaan muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja tarjoaa yt-neuvotteluissa oman edustajansa pitämää parin tunnin valmennusta irtisanottavalle henkilöstölle tai 500 euroa maksavaa LinkedIn-koulutusta. Mikäli henkilöstön edustaja allekirjoittaa tällaisen sopimuksen, koulutus voidaan toteuttaa näin ja sen katsotaan täyttävän työnantajalta vaadittavat toimet.

Lisäksi työnantaja ja työntekijät voivat sopia, että työnantaja täyttää velvollisuutensa kustantamalla työntekijän itsensä hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain.

On äärimmäisen tärkeää kohdistaa keskustelu koulutuksen arvon sijasta irtisanottavien työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin ja siihen miten tarpeet saadaan huomioitua mahdollisimman laajasti eri vaihtoehtoja tarjottaessa.

Osalle tärkeää voi olla työnhakuun liittyvän koulutuksen saaminen (esim. LinkedIn, videohakemus, CV) ja osalle taas selkeästi ammatillisempi koulutus esimerkiksi avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Teksti ja lisätiedot:

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi