Vuorotteluvapaan muutokset

30.10.2014

Työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaajärjestelmän tavoitteena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja työttömän työnhakijan työllistymistä.

Vuorotteluvapaan ehdot ovat muuttuneet 1.9.2014. Lakimuutokset ovat tiukentaneet ehtoja sekä vuorotteluvapaalle jäävän että sijaisen näkökulmasta.
Lakimuutokset eivät koske sijaista eivätkä vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jos työntekijä on tehnyt sopimuksen vuorotteluvapaasta ennen 1.9.2014 ja aloittaa vapaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Työhistoria

Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys on korotettu 10 vuodesta 16 vuoteen. Vuorotteluvapaalle jäävän on tullut olla välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista yhdenjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa vähintään 13 kuukautta.

Sijaisen työttömyysedellytys

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy 1.9.2014 alkaen olla ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaata edeltävänä 14 kuukauden aikana. Aikaisemmin edellytys on ollut yksi päivä työttömänä. Edellä mainittu 90 päivän työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, vaan heillä aikaisempi yhden päivän työttömyysedellytys on edelleen voimassa. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaan vähimmäispituus on lakimuutoksen jälkeen 100  päivää ja maksimi 360 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus on 100 kalenteripäivää,  eli vuorotteluvapaa voidaan pitää enintään kolmessa jaksossa.

Uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan välissä 5 vuotta töissä.

Yläikäraja

Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Vuorotteluvapaalaissa on asetettu yläikäraja, jonka täytettyään henkilö ei voi enää jäädä vuorotteluvapaalle. Ikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön ja on tällä hetkellä 60 vuotta. Ikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorottelukorvaus

 Vuorotteluvapaan ajalta voit saada vuorottelukorvausta. Oikeus korvaukseen jatkuu, vaikka sijaisen palvelussuhde päättyisi aiemmin kuin vuorotteluvapaa. Vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan.  Vuorottelukorvauksen määrä on 70 %  siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus ilman lapsikorotuksia tai muita korotusosia.  Mikäli hakijalla on työhistoriaa vähintään 25 vuotta, on vuorottelukorvauksen määrä kuitenkin 80 % työttömyyspäivärahasta.

Vuorottelukorvausta vähentävät palkka- ja muut työtulot, joita saat vapaan aikana. Vuorotteluvapaalla olevalla ei ole oikeutta korvaukseen yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta. Vuorottelukorvauksen suuruuteen ei kuitenkaan vaikuta ennen vuorotteluvapaata ansaitut ja vapaan aikana maksettavat korvaukset, joita vastaan et saa vapaata. Täten vuorottelukorvaukseen ei vaikuta esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana maksettu lomaraha.

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa lausunnon korvauksen maksamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle. Työttömyyskassa ja Kansaneläkelaitos päättävät korvauksesta ja huolehtivat sen maksamisesta.