Luottamusmiehenä tai -valtuutettuna toimiminen

Luottamusmies edustaa työpaikan ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen (TES) soveltamisalaan liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmiehillä on oikeus tehdä toimivaltansa puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä.

Luottamusmies

Luottamusmies on työehtosopimuksen tai muun alaa/yritystä koskevan sopimuksen perusteella valittava henkilöstöedustaja. Näissä sopimuksissa sovitaan myös muun muassa luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnasta, toimikaudesta, mahdollisesta korvauksesta, työajan käyttämisestä luottamustehtävään ja koulutuksesta. Työehtosopimuksissa on laajemmin paikallisesti sovittavia asioita, joista luottamusmies voi sopia työnantajan kanssa edustamaansa henkilöstöä koskien. Luottamusmies voi olla myös eri nimellä työehtosopimuksesta riippuen, kuten esimerkiksi luottamushenkilö, neuvotteleva yhteyshenkilö tai yhteyshenkilö.

Luottamusmiehen keskeisimmät tehtävät

  • yksittäisten työntekijöiden ja työntekijäkollektiivin edustaminen työlainsäädännön ja työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa;
  • työnantajan ja työntekijäin välisten suhteiden edistäminen;
  • yrityksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitäminen; sekä
  • yrityksen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä mukana oleminen.

Yksityisellä sektorilla ylemmät toimihenkilöt valitsevat luottamusmiehen keskuudestaan niillä aloilla, joilla neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä on työehtosopimukset. Julkisella sektorilla jäsenemme ovat 100 prosenttisesti solmittujen virka- ja työehtosopimusten piirissä. Akavalaiset valitsevat julkisella sektorilla (=valtio, kunnat, seurakunnat) yhteiset Julkisalan koulutetut JUKOn luottamusmiehet. Oikeudet ja velvollisuudet ovat pääasiassa samat kuin yksityisen sektorin luottamusmiehillä.

Luottamusvaltuutettu

Luottamusvaltuutettu on työsopimuslain perusteella valittava henkilöstöedustaja. Luottamusvaltuutetun voivat valita sellaiset työntekijät, joilla ei ole työnantajaa sitovaa työehtosopimuslain nojalla valittua luottamusmiestä. Luottamusvaltuutettu valitaan usein henkilöstöryhmittäin. Täten esimerkiksi ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu, mikäli heillä ei ole mahdollisuutta valita työehtosopimukseen perustuvaa luottamusmiestä. Käytännössä näin tapahtuu eri toimialojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä, joihin alan yleinen työehtosopimus ei ulotu.

Luottamusvaltuutetun tehtäväkenttään kuuluvat työlainsäädännössä säädetyt luottamusmiesten normaalisti hoitamat työntekijöiden edustajan tehtävät. Lisäksi työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa, esimerkiksi palkkausta tai vuosilomajärjestelyjä koskevissa kysymyksissä. Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä riittävästi vapautusta työstään. Työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansion menetys.

Jos toimit henkilöstöedustajana, muistathan ilmoittaa siitä meille!

Mikäli toimit yrityksessäsi luottamus- tai varaluottamusvaltuutettuna, muistathan ilmoittaa siitä myös meille. Kaikkien yksityisellä sektorilla toimivien ylempien toimihenkilöiden luottamus- ja varavaltuutettujen tiedot kerätään yhteen rekisteriin. Ilmoituksen pääset tekemään alla olevien linkkien kautta:

Yksityisen sektorin luottamusmiehen tietojen ilmoittaminen tai päivittäminen YTN:lle
Julkisen sektorin luottamusmiehen tietojen ilmoittaminen JUKOlle

Tarjoamme henkilöstöedustajina toimiville jäsenillemme tukea ja koulutusta yhdessä neuvottelujärjestöjemme kanssa, joista saa hyvät valmiudet hoitaa tehtävää menestyksellisesti. Kannustamme jäseniämme osallistumaan tähän tärkeään työhön, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja

luottamushenkilönä toimimisesta

luottamusmiehen valinnasta

työsuojeluvaltuutetun tehtävistä

Henkilöstöedustajina toimivia jäseniämme auttavat asiantuntijamme

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi