Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua tulee valita työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää. Myös pienemmillä työpaikoilla on mahdollista perustelluista syistä valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on lähtökohtaisesti 2 vuotta, ellei paikallisesti tai työpaikkaa sitovin sopimuksin ole toisin sovittu. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään 4 vuotta. Työnantajan edellytetään antavan tarvittaessa tietoa työntekijöille heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä työpaikkansa työympäristön ja työyhteisön turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin asioihin, sekä kannustaa myös muita työntekijöitä kiinnittämään huomiota näihin ja tekemään ehdotuksia asioiden kehittämiseksi. Tärkeä tehtävä onkin välittää näitä esille tulleita asioita ja kehittämisideoita käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

  • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus nähdä työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, sekä olla mukana työsuojelutarkastuksessa.
  • Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitaminen tai niihin liittyviin koulutuksiin osallistuminen ei saa aiheuttaa kustannuksia tai ansion menetyksiä. Työsuojeluvaltuutetulla on myös työsopimuslain perusteella sen määrittelemä irtisanomissuoja.
  • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.

Varavaltuutettu hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä silloin, kun työsuojeluvaltuutettu on estynyt. Valtuutetun este voi olla pysyvä tai tilapäinen.

Tarkemmin tietoa työsuojelun yhteistoimintaan ja työsuojeluvaltuutettuun liittyen löydät Työturvallisuuskeskuksen sivuilta
https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta