TRAL kannattaa uuden työaikalain jatkovalmistelua

1.9.2017

Työaikalain uudistusta valmistellut työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi oman mietintönsä heinäkuussa 2017. Ministeriö pyysi eri tahoilta lausuntoja työryhmän esitykseen 1.9.2017 mennessä. TRAL kannattaa lain jatkovalmistelua ja uuden lain voimaantuloa, mikäli esityksen soveltamisalaa ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamiseen liittyviä kirjauksia tarkennetaan. Omassa lausunnossamme teimme konkreettiset muutosesitykset näihin kohtiin. Toimme jo vuonna 2014 oman esityksemme asiantuntijoiden näkökulmasta työaikalain uudistamiseksi julkisuuteen, siihen voi tutustua tarkemmin tällä sivulla.


TEM:n lausuntopyyntö: Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki

Tradenomiliitto TRAL kannattaa työaikalain pikaista jatkovalmistelua. Voimassaoleva laki ei vastaa asiantuntijatyön tarpeisiin. Tällä hetkellä tradenomeista 95 prosenttia on voimassaolevan työaikalain piirissä, mutta lakia noudatetaan vain 27 prosenttiin.

Esityksessä on hyviä elementtejä, mutta jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityisesti kahteen asiakokonaisuuteen huomiota: soveltamisalaan sekä vapaa-ajalla työasioissa matkustamiseen.

TRAL kannattaa uuden työaikalain voimaantuloa seuraavin muutoksin:

1. Soveltamisala

Soveltamisalakirjausta on selkeytettävä siten, että asiantuntijatyö kuuluu aina lain soveltamisalan piiriin. Soveltamisalaa on laajennettava, eikä supistettava ja sen käytännön toteutuminen on varmistettava muuttamalla työryhmän esityksen perustelujen kirjauksia.

Myös asiantuntijat ja keskijohto ovat työaikasuojelun tarpeessa. TRALin mielestä lakiehdotuksen perustelut ovat näiltä osin epäselvät ja ristiriitaiset. Niistä ei käy riittävän yksiselitteisesti ilmi, missä soveltamisalan raja kulkee ja mitkä seikat ovat keskeisiä lain soveltamisalaa määriteltäessä. Tästä syystä TRAL esittää lain perusteluja tarkennettavaksi siten, että niistä käy mahdollisimman yksiselitteisesti ilmi, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät vain sellaiset henkilöt joilla on tosiasiallinen työaika-autonomia.

Erityisesti ehdotetun 2 § 1 momentin 1 kohdan perustelut ovat epäselvät ja niitä tulisi selventää.

Esitys: Työaikalain soveltamisalaa koskevia lain perusteluja tulee muuttaa. Liitteenä konkreettinen muutosesitys (Liite 1).

2. Työaika ja matkustamiseen käytetty aika

Työryhmän esityksen mukaan työaikaa olisi työhön käytetty aika, riippumatta missä työ tehdään. Työajan määritelmä ei ole paikkasidonnainen ja näin ollen työntekijän kotona
etätyönä tai työmatkan aikana tekemä työ on työaikaa. TRAL pitää hyvänä, että työajan määritelmä erotetaan työn tekemisen paikasta, ja että vastaisuudessa työajaksi katsotaan kaikki työn tekemiseen käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään.

TRAL katsoo, että työajan lisäksi uuteen työaikalakiin tulisi ottaa säännös työhönsidonnaisuusajasta eli ajasta, joka ei ole työaikaa, mutta muutoin rajoittaa olennaisesti työntekijän mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa haluamallaan tavalla. Tällaista aikaa ei tulisi lukea työntekijän lepoajaksi. Työhönsidonnaisuusaikaa on tyypillisesti esimerkiksi työasioissa matkustamiseen käytetty aika sekä erilaisiin työpaikan tilaisuuksiin ja koulutukseen osallistumiseen käytetty aika, jota ei lueta työajaksi.

Työhönsidonnaisuusaika mahdollistaisi työntekijän työstä johtuvan kokonaiskuormituksen huomioimisen sekä mahdollistaisi aikaisempaa paremmin työntekijän työstä palautumisen. Nykyisellään erityisesti säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen aiheuttaa kohtuutonta rasitusta asiantuntijatehtävissä työskenteleville, joiden tehtävät edellyttävät matkustamista.

Lain perustelutekstit aiheuttavat tulkintaongelmia: onko työstä johtuvan matkustamisen aikana esimerkiksi etäyhteyden kautta tai sähköpostitse tehty työntekijän tavanomaisiin tehtäviin kuuluva työ luettava työajaksi? Vai edellytetäänkö, että työnantaja nimenomaisesti määrää työn tehtäväksi tai että siitä sovitaan erikseen?

Työryhmän esityksen mukaan matkustamiseen käytetty aika ei pääsääntöisesti ole työaikaa vaan se on katsottava lepoajaksi. Työantajalle asetetaan velvollisuus työaikajärjestelyin varmistaa, että työntekijälle turvataan matkustamisen jälkeen mahdollisuus riittävään palautumiseen. Velvoitteen sisältöä ei ole perusteluissa tarkennettu muuten, kun viittaamalla työturvallisuuslain 10 §:ään.

Esitys: Työaikalakiesitystä tulee muuttaa työaikaan ja matkustamiseen käytetyn ajan osalta. Liitteenä konkreettinen muutosesitys (Liite 2).

1.9.2017 Helsingissä

Tradenomiliitto TRAL

TRALin lausunto kokonaisuudessan muutosesityksineen täällä.


Lisätiedot: