Harjoittelija taloushallintoon

Haku voimassa: 14.4.2019
Sijainti: Helsinki, Arabianranta

A-Kruu­nu Oy tar­joaa viih­tyi­siä ja koh­tuu­hin­tai­sia vuok­ra-asun­to­ja. Olem­me val­tion eri­tyis­teh­tä­väyh­tiö, jo­ka ra­ken­nut­taa vuok­ra-asun­to­ja omaan omis­tuk­seen­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja ke­hys­kun­nis­sa. Edis­täm­me puu­ra­ken­ta­mis­ta ja uu­sia in­no­vaa­tioi­ta. A-Kruu­nus­sa työs­ken­te­lee 14 kiin­teis­töa­lan am­mat­ti­lais­ta viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä Hel­sin­gis­sä Ara­bian­ran­nas­sa.
https://www.a-kruunu.fi/

Haem­me har­joit­te­li­jaa ta­lous­hal­lin­toom­me noin puo­len vuo­den mit­tai­seen mää­räai­kai­seen työ­suh­tee­seen.

Työs­sä­si pää­set te­ke­mään mm.
- rakennushankkeisiin liittyviä taloudellisia ja hallinnollisia tehtäviä
- raportointiin liittyviä tehtäviä
- reskontranhoitajan kesälomitusta
- talous- ja hallintopäällikön avustamista monipuolisissa tehtävissä

Toi­vom­me si­nul­ta
- opintoja, joissa olet ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintojen loppupuolella
- kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti mutta myös muiden kanssa
yhteistyössä
- tarkkuutta ja huolellisuutta, tykkäät työskennellä numeroiden parissa
- aitoa kiinnostusta kiinteistöalaan

Työ­ko­ke­mus las­ken­ta­toi­mes­ta on plus­saa!

Tar­joam­me si­nul­le
- monipuoliset työtehtävät
- mahdollisuuden kehittää itsestäsi kiinteistöalan ammattilaiseksi yhteiskunnallisesti merkittävässä toimintaympäristössä ja kehittyvässä organisaatiossa
- työsuhde-etuja, mm. lounas- ja virike-edut

Toi­vom­me, et­tä voit aloit­taa työs­ken­te­lyn kans­sam­me vii­meis­tään tou­ko­kuun ai­ka­na. So­vim­me tar­kem­mis­ta työa­jois­ta ja työ­suh­teen yk­si­tyis­koh­dis­ta kans­sa­si.

Jä­tä ha­ke­muk­se­si an­sio­luet­te­loi­neen vii­meis­tään 14.4.2019. Ker­ro myös, mil­loin pys­tyt aloit­ta­maan.

Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ja työ­ha­ke­muk­set vas­taa­not­taa hal­lin­to­pääl­lik­kö Riik­ka Vi­ta­kos­ki tai ta­lous­pääl­lik­kö Tar­ja Lap­pa­lai­nen-Lii­po. Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi(at)a-kruu­nu.fi. (Viikolla 14 lisätietoja hallintopäällikkö Riikka Vitakoskelta).

« Siirry takaisin avoimien työpaikkojen listaukseen