Akavan opiskelijoiden valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran tänä vuonna! / AOVA held its first seminar this year!

28.2.2018

In english below!AOVA eli Akavan opiskelijoiden valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran tälle vuotta 16.-17.2. järjestetyssä seminaarissa Helsingin Pasilassa sekä Espoon Leppävaarassa. AOVA on Akavan jäsenjärjestöjen (esimerkiksi Tradenomiliitto TRAL, Insinööriliitto IL sekä Suomen Ekonomit yms.) opiskelijaedustajista koostuva valtuuskunta, jonka tarkoitus on keskustella ja tuoda kuuluviin opiskelijoiden näkemys muun muassa sosiaalipoliittisiin, koulutuspoliittisiin sekä työelämää koskeviin kysymyksiin.

Seminaarin keskeisimmät keskusteluaiheet olivat tällä kertaa sosiaaliturvan uudistaminen, elinikäinen oppiminen sekä AOVA:n tärkeimpien tavoitteiden laatiminen silmälläpitäen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder piti aloituspuheenvuoron, jossa hän puhui sosiaaliturvauudistuksesta ja elinikäisestä oppimisesta. Hän kannusti opiskelijaedustajia laatimaan omat mielipiteensä asioista ja tuomaan ehdotukset Akavalle ehdotuksen rinnalle, jonka jälkeen asioita alettaisiin viedä eteenpäin. Keskustelu sosiaaliturvasta lähti käyntiin todenteolla Nordean Ekonomistin Olli Kärkkäisen esitelmällä Sosiaaliturva tienhaarassa. Hän toi esille erittäin hyviä faktoja sekä loi objektiivisemman näkökulman tulevien panelistien esitelmille. Esimerkiksi kuka maksaa sosiaaliturvan: suomalaiset ovat nettoveronmaksajia 25 - 59-vuotiaina. Tulevaisuudessa on kuitenkin mietittävä ratkaisu seuraavaan ongelmaan: vuonna 2005 kyseisen ikäryhmän osuus väestöstä oli 49 %. Vuonna 2009 ikäluokan prosentuaalinen määrä on lähtenyt laskuun ja ikäryhmän koon ennuste vuodelle 2030 on vain 42 % väestöstä. Kärkkäinen puhui myös tulevaisuuden tuomista muista haasteista mm. digilatisaatiosta, alustataloudesta, työn polarisaatiosta sekä ilmastonmuutoksesta. Lopuksi hän antoi vielä yksinkertaisen ohjeen, joka on hyvä muistaa sosiaaliturvauudistusten tulkinnassa: ihmelääkkeitä ei ole tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkea (budjettia, tulonjakoa ja työnteon kannustimia) ei voi parantaa yhtaikaa sekä jokaisessa skenaariossa on aina voittajia ja häviäjiä.

Kärkkäisen esityksen jälkeen meille oli esittelemässä omat ehdotuksensa sosiaaliturvauudistukselle Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela, Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä, Keskustanuoren hallituksen jäsen Matti Linna, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi sekä ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Esitysten jälkeen panelisteille esitettiin tarkentavia kysymyksiä ja lopuksi vielä heille annettiin eri elämäntilanteessa olevien ihmisten profiileja, joille panelistien piti esitellä, miten juuri heidän sosiaaliturvamalli auttaisi ahdingossa olevaa ihmistä. Kaiken kaikkiaan jokaisen panelistin ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiselle olivat mielenkiintoisia ja uskon, että näitä malleja yhdistelemällä löytyy toimiva ratkaisu, joka toimii tulevaisuuden yhteiskunnassamme.

Toisena seminaaripäivänä pohdimme AOVA:n tavoitteita vuodelle 2018 silmälläpitäen tulevia eduskuntavaaleja. Elinikäinen oppiminen ja sen tärkeys tulevaisuuden työelämässä pysymiselle nousi esiin monissa keskusteluissa. Itsensä kehittäminen työn ohella, miten sitä tulisi tehdä, kuka sen kustantaa, ovat hankalia kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia.

Pääteemojen rakentaminen eduskuntavaaleja ajatellen alkoi työryhmillä, joiden aiheina olivat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka sekä elinikäinen oppiminen. Osallistuin koulutuspolitiikan työryhmään, jossa keskustelimme muun muassa duaalimallin rakenteesta ja sisällöstä tulevaisuudessa, muunto- ja täydennyskoulutuksen tärkeydestä elinikäisen oppimisen kannalta, opiskelijavalintauudistuksen vaikutusten seuraamisesta sekä aloituspaikkojen määrän vastaavuudesta työelämän tarpeisiin. Kaikkien työryhmien keskustelut kirjattiin ylös ja AOVAn työjaostolle annettiin tehtäväksi työstää keskustelujen pohjalta tulleita ideoita.

Tämä oli itselleni ensimmäinen AOVA:n seminaari, johon olen osallistunut. Tiivistettynä viikonloppu loi perspektiiviä erilaiselle ajattelulle. AOVA:n jäsenyhdistysten monialainen edustus tarjosi oivan tilaisuuden asettua muiden ihmisten saappaisiin sekä auttoi ymmärtämään heidän näkemyksensä asioista, jotka saattavat olla itselle yksiselitteisempiä. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan seminaariin, joka järjestetään 4.-6.5. Samana viikonloppuna juhlimme Akavan opiskelijoiden 35-vuotisjuhlia.

Jos heräsi jotain kysymyksiä AOVA:an liittyen, voi kysymyksiä lähettää osoitteeseen mikko.suomalainen@trol.fi. Edunvalvontavastaava kiittää ja kuittaa!


AOVA held its first seminar on 16th to 17th of February in Helsinki and Espoo. AOVA is the Akava’s member unions (for example the Union of Professional Business Graduates in Finland TRAL, the Union of Professional Engineers in Finland and the Union of Finnish Business School Graduates etc.) student representatives delegation which task is to give students opinion to the questions of social political, educational political and working life.

The main discussion topics of the seminar were reform of social security, lifelong learning and setting the goals of AOVA’s for the upcoming parliamentary election of 2019. Akava’s chairman Sture Fjäder held the first speech of seminar where he spoke about the reform of social security and lifelong learning. He endorsed student representatives to compose their own opinions for the matters and bring out the proposal next to Akava’s proposal. Next step would be making the proposals moving forward. Conversation about social security truly started with the presentation of it which presenter was Olli Kärkkäinen, economist of Nordea. He brought up some very important facts and offered more objective perspectives for the panelists presentation to come. For example who will pay social security: Finns are net tax payers at the age of 25 to 59. In the future the have to find solution for the following problem: in 2005 the percentage of previous age group from entire population was 49 %. In 2009 the percentage of the age group turned to decrease and prediction for the age group population in 2030 is only 42 %. Kärkkäinen spoke also other challenges which will appear in the near future, for example digitalisation, economic interaction, polarization of work and climate change. After all Kärkkäinen gave really simple but good advice which is good to remember while looking different options for reform of social security: there are no miracle medication for offer. In other words, you cannot fix all (budget, deviation of income and incentive to work) at the same time and in every scenario there are winners and losers.

After the presentation of Kärkkäinen it was time for the panelists and their suggestions for reform of social security: the chairman of the Federation of Green Youth and Students Iiris Suomela, the party secretary of Christian Democrats Asmo Maanselkä, the board member of Finnish Center Youths Matti Linna, the chairman of Social Democrat Youths Mikkel Näkkäläjärvi and executive director of Libera Mikko Kiesiläinen. There were some specific questions for the panelists and in the end different profiles in different life situations were given to panelists and they had to tell how their own reform of social security would help the person. All in all every suggestions were interesting and I believe that combining and adjusting these five options there is possibility to find a working social security for our society.

On the second day of the seminar we were brainstorming the goals for AOVA.Lifelong learning and its importance at keeping up with the changing work life in the future was discussed in many tables. Developing of yourself via working, how it should be done and who is going to pay it are difficult questions of which cannot be easily solved.

 

Building the head goals for the upcoming parliamentary elections started with forming three workgroups: educational policy, social policy and lifelong learning. I took part in the group of educational policy where we discussed for example the structure and future of dual model, the importance of possibility to re-educate yourself for lifelong learning, impacts of changing the student selection system and the keeping the eye of worklife while making the decisions of starting places of universities. All three workgroups suggestions were put together and gave to AOVA’s work division who will process and develop the ideas further.


This was my first AOVA seminar where I participated in. To sum up the weekend, it created a perspective to various way of thinking. The multidisciplinary of AOVA’s member unions gave perfect opportunity to align other people opinions and helped to understand their point of views which might be more unequivocal for myself. Seminar was a great start for the year as the promoter of interest. Next seminar will be held on 4th to 6th of May. On the same weekend is also AOVA’s 35 year anniversary.

If you have any questions regarding AOVA and promotion of interest, please don’t hesitate to send questions to mikko.suomalainen@trol.fi.