Korkeakouluopiskelijoille 20 op:n vähimmäissuoritusvaatimus lukuvuodessa

5.5.2014

Opintotukea nostaneelta opiskelijalta edellytetään 1.8.2014 lukien lukuvuodessa vähintään 20 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista. Vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta opiskelijaan, joka on aloittanut opinnot seurantalukuvuoden kevätlukukaudella alkavassa koulutuksessa. Korkeakouluopiskelijalta edellytetään edelleen myös keskimäärin viiden opintopisteen suorituksia jokaista nostamaansa tukikuukautta kohden.

Vähimmäisopiskelun vaatimuksen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa päätoimiseen opiskeluun ja opintotuen suunnitelmalliseen käyttöön, edistää tavoiteajassa valmistumista ja opiskeluaikojen lyhentämisen tavoitetta sekä vähentää opintotuen tehotonta ja epätarkoituksenmukaista käyttöä.

Muut opintotukiasetuksen muutokset koskevat säännöksiä muun kuin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen opintotukioikeudesta, uusien korkeakouluopiskelijoiden tutkintokohtaisesta tukiajasta sekä opintolainahyvityksestä.