Opintotukilakiin ehdotetaan muutoksia

23.10.2014

Esityksen mukaan opiskelijalla ei olisi vastaisuudessa oikeutta opintotukeen usean samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Tukea myönnettäisiin edelleen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen jatkotutkinnon suorittamiseksi, erikoistumiskoulutukseen, täydennyskoulutukseen tai jonkin ammatillisen tai virkakelpoisuuden saavuttamiseksi. Muutoksella halutaan nopeuttaa opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymistä ja parantaa opiskelupaikkojen kohdentumista sekä vähentää valtion menoja.

Rajaus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.8.2016 ja sitä sovellettaisiin korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, joihin opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan 1.8.2016 tai sen jälkeen alkavassa koulutuksessa. Uudesta rajauksesta aiheutuisi säästöä vähitellen vuodesta 2016 lähtien siten, että se olisi vuoteen 2019 mennessä 10,5 miljoonaa euroa. Tuensaajien määrä vähenisi arviolta vuoteen 2019 mennessä 3 200 opiskelijalla. Esitys perustuu hallituksen keväällä tekemään kehyspäätökseen.

Ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettävän opintotuen edellytyksiä muutetaan siten, että opiskelijalla olisi oikeus opintotukeen myös, jos hänellä olisi elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen. Muutoksen tavoitteena on edistää opiskelijaliikkuvuutta, poistaa nykyisen säännöksen tulkinnallisia ongelmia sekä EU-oikeudellisia epäkohtia.

Lisäksi koulumatkatukilaki ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukea maksettaisiin viranomaisten yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän kautta liikenteen järjestäjille ministeriön taksa-asetuksen perusteella. Vastaavaa taksaa sovelletaan nykyisin korvattaessa koulumatkakustannuksia koulutuksen järjestäjille ja opiskelijoille, jotka kulkevat omalla autolla. Tuen myöntämisperusteena olisi edelleen se, että koulumatka on yli 10 kilometriä.

Lisätiedot: minedu.fi