Paremmalla koulutuksella mielekkäämpiä töitä / Better education means better jobs

1.12.2017

In English below

Paremmalla koulutuksella mielekkäämpiä töitä


Tradenomiliiton yksi keskeisimmistä tavoitteista on tradenomitutkintojen arvostuksen vahvistaminen. Mitä tunnetumpia, arvostetumpia ja laadukkaampia tutkinnot ovat, sitä helpommaksi tradenomien työllistyminen ja uralla eteneminen tulevat. Tutkinto on perusta, jonka päälle menestyksekäs työura rakentuu. Tämän takia tradenomikoulutuksen laadun kehittäminen on Tradenomiliiton sekä jäsentemme kannalta äärimmäisen tärkeää. Miten koulutuksen laatuun sitten voi vaikuttaa? Tradenomikoulutuksen laatuun vaikuttaa valtakunnan tason päätökset liittyen ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön, rahoitukseen ja muuhun ohjaukseen. Ainakin johonkin pisteeseen asti koulutuksen laatua voidaan parantaa lisäämällä rahoitusta, ja vastaavasti jossain pisteessä koulutuksen laatu alkaa heiketä rahoituksen niukkuuden myötä. Riittävä rahoitus mahdollistaa riittävän määrän opettajia ja opetustarjontaa, kattavat opetuksen tukipalvelut sekä tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt. Näillä kaikilla on yhteys koulutuksen laatuun. Tradenomiliitto vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja muuhun ohjaukseen valtakunnan tasolla aktiivisesti. Tärkeimmät työkalut vaikuttamisessa ovat Tradenomiliiton oma koulutuspoliittinen ohjelma sekä vaalitavoitteet. Kevään 2019 eduskuntavaaleihin ja niiden jälkeisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistautuminen on Tradenomiliitossa parasta aikaa käynnissä, ja uudet tavoitteet julkaistaan ensi vuoden aikana. Käytännön tasolla vaikuttaminen on yhteydenpitoa päättäjien kanssa sekä viestintää.


Toinen porras tradenomikoulutuksen laadussa on ammattikorkeakoulujen toimintaan vaikuttaminen.Ammattikorkeakouluilla on omassa toiminnassaan vahva autonomia, eikä esimerkiksi tradenomikoulutuksen sisällöistä säädetä kansallisesti. Ammattikorkeakouluilla on siis täysi vapaus suunnitella tradenomikoulutuksen sisällöt itse parhaaksi näkemällään tavalla. Käytännössä Tradenomiliiton vaikuttaminen ammattikorkeakouluihin tapahtuu toimittamalla ammattikorkeakouluille tietoa tradenomien työllisyydestä, palkoista ja sijoittamisesta, sekä pitämällä tiivistä yhteyttä kouluttajiin. Tiivis yhteydenpito ja aktiivinen osallistuminen erilaisiin seminaareihin pitävät yllä hyviä suhteita ammattikorkeakouluihin. Nämä hyvät suhteet puolestaan tuovat mukanaan mahdollisuuksia osallistua opetussuunnitelmien uudistamiseen, neuvottelukuntien toimintaan sekä yhteistyökumppanina erilaisiin kehityshankkeisiin. Tradenomiliiton vaikuttavuuden vahvuutena on se, että me tunnemme jäsenemme. Tiedämme millaisissa tehtävissä tradenomit työskentelevät ja millaista osaamista näissä tehtävissä vaaditaan. Tätä tietoa jaamme mielellämme ammattikorkeakoulujen kanssa. Maailma ja työelämä maailman mukana muuttuvat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Suomalaisten ammattikorkeakoulujen on välttämätöntä pysyä tässä muutoksessa mukana. Ilman ajassa eläviä ja laadukasta tutkinto- ja täydennyskoulutusta tarjoavia ammattikorkeakouluja myös tradenomikunnan mahdollisuudet selvitä työn muutoksessa voittajina heikkenevät huomattavasti. Koulutuksen laadun kehittäminen on ollut Tradenomiliitolla tärkeää ennen, se on sitä nyt ja tulevaisuudessa se vasta tärkeää onkin.Mikko Vieltojärvi
Erityisasiantuntija, koulutus- ja työvoimapolitiikka
Tradenomiliitto TRAL ry
@MikkoVielt

Better education means better jobs

One of the key objectives of the The Union of Professional Business Graduates in Finland (TRAL) is to strengthen the value of the BBA degree. The more recognizable, the more prestigious and the better the degrees are, the better the employment of BBA’s are. The degree is the foundation upon which a successful career is built. This is why the development of the quality of the BBA degree education is of utmost importance for TRAL and our members. How can the quality of education then be affected? The quality of BBA degree education is influenced by decisions at national level related to legislation, funding and other guidance related to Universities of Applied Sciences. At least to some point, the quality of education can be improved with funding and, at the same time, the quality of education begins to weaken, when there is a lack of funding. Sufficient funding will enable a sufficient number of teachers and teaching supply covering teaching support services and appropriate learning environments. All of them have a connection to the quality of education. At a national level, TRAL has an active role in funding and other guidance at Universities of Applied Sciences.The most important tools for influencing are the TRAL's own educational policy program and election goals. Preparations for the 2019 parliamentary elections and the subsequent government program negotiations are under way in TRAL and the new targets will be published next year. At a practical level, influencing is communication to the decision-makers and communication.


The second step in the quality of BBA degree education is to influence the activities of Universities of Applied Sciences. The Universities of Applied Sciences have a strong autonomy in their own activities and, for example, the content of the BBA Degree is not regulated nationally. Universities of Applied Sciences therefore have a full liberalization of the content of the training courses in the way they see fit. In practice, the influence of TRAL to the Universities of Applied Sciences is through giving information on the employment, salaries and placement of BBA’s and by maintaining close contact with the trainers. Close communication and active participation in various seminars maintain good relations with the Universities of Applied Sciences. These good relationships, in turn, bring opportunities to participate in the reform of curricula, the work of advisory boards and as a partner in various development projects. The strength of the effectiveness of  TRAL  is that we know our members. We know what kind of jobs the BBA’s work in and what kind of skills are required in these tasks. We will be happy to share this information with the Universities of Applied Sciences. The world and working world will change faster than ever before. Finnish Universities of Applied Sciences need to be involved in this change. The development of the quality of education has been important to TRAL before, now and in the future it is even more important.

Mikko Vieltojärvi

Specialist, education and labor policy
Tradenomiliitto TRAL ry
@MikkoVielt