Syksy ja Tradenomiopiskelijaliiton tapahtumat ovat palanneet! / The fall and TROL's events are back!

12.9.2017

Syksy on täällä taas tuoden mukanaan monelle opiskelijalle muutoksen arkeen. Kesätyöt ja lomailu vaihtuvat jälleen luentoihin sekä opintojen erinäisiin tehtäviin. Odotukset tulevaa syksyä kohtaan ovat korkealla ja opiskelijaelämään siirtyminen tuo aloittaville opiskelijoille jännitystä elämään.

Fall is here again bringing many changes to students lifes. Summer job and holidays are switched  to lectures and different studying tasks. Expectations for the coming fall are high and transition to student life will give some thrill to life for the freshmen.

Aina todellisuus ei kuitenkaan kohtaa opiskelijan haaveita ja toiveita. Odotukset aktiivisesta ja sosiaalisesta opiskelijaelämästä saattaa monella todellisuudessa osoittautua yksinäiseksi luennoilla istumiseksi uudessa tuntemattomassa kaupungissa. Toimittaja Reetta Räty pohtii tätä tärkeää aihetta tiistaina 29.8. julkaistussa Ylen kolumnissaan ’’Uusi opiskelija, ystävät ovat tärkeämpiä kuin opinnot’’. Kolumnissaan Räty käsittelee monen opiskelijan tuntemaa yksinäisyyttä vieraassa ympäristössä, jossa ei ole
yhtään tuttua ja kirjoittaa seuraavaa: ’’ Yliopisto on yhteisö. Suurella osalla opiskelijoista ei kuitenkaan ole luokkaa, lukujärjestystä tai vieruskaveria. Yhteisö pitää etsiä tai koota itse. Ilman ystäviä opiskelusta ei tule ”elämän parasta aikaa”, eikä paljon muutakaan.’’

However, reality does not always meet the student's dreams and wishes. Expectations of active and social student life may turn out to be a lonely lecture in the new in a new unknown city. Editor Reetta Räty ponders this important topic on her column, published Tuesday, 29 August. "New student, friends are more important than studies".
In her column, Räty addresses the loneliness of many students in a strange environment and writes: "The university is a community. But most of the students do not have a class, a schedule etc. The community needs to be searched or compiled itself. Without friends, student life will not become "The best time of life", and not much else. ''


Kolumnissa puhutaan yliopistosta, mutta samat teemat pätevät myös ammattikorkeakouluun. Korkeakoulujärjestelmä ei itsessään edistä opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja sosiaalisia suhteita. Näiden suhteiden solmiminen jää opiskelijoiden itsensä harteille. Korkeakouluissa on onneksi monia toimijoita, jotka edistävät ja mahdollistavat uusien ystäväsuhteiden muodostumisen ja sosiaalisen piirin laajenemisen. Yksi tällaisista toimijoista on Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry. Tradenomiopiskelijaliitto vaikuttaa valtakunnallisesti merkittävään osaan
ammattikorkeakouluopiskelijoista. Noin joka neljäs ammattikorkeassa opiskeleva opiskelee tutkintonimikettä tradenomi. Tradenomiopiskelijaliiton paikallisyhdistysten ansiosta TROL tavoittaa tavalla tai toisella lähes jokaisen tradenomiopiskelijan.

The column speaks from University point of view, but the same themes apply to the Universities of Applied Sciences. The higher education system does not in itself promote student cohesion and social relationships. Creating these relationships is left for the students themselves. Fortunately, there are many factors in the field of higher education, which promote and enable the formation of new friendships and the expansion of the social circle. One factor is the BBA Sudent Union TROL. The Union has an important part in nationwide affiliation of the life of the students in Universities of Applied Sciences. About every fourth student in Universities of Applied Sciences are BBA's. Thanks to our local branches, TROL reaches out almost every BBA student.


Tradenomiopiskelijaliiton näkyvin toiminta on TROL:n toimiminen valtakunnallisena tradenomiyhteisön ja kulttuurin edistäjänä. Tradenomiopiskelijaliitolla on paikallisyhdistys lähes jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Paikallisyhdistykset ovat tärkein tekijä yhteisöllisyyden edistämisessä ja luomisessa. Paikallisyhdistykset luovat alueellaan opiskelijakulttuuria ja tapahtumia, joiden kautta opiskelijalle avautuu mahdollisuuksia luoda omia sosiaalisia suhteita uudessa ympäristössä. Paikallisyhdistysten tapahtumat vaihtelevat ammatilliseen kasvuun tähtäävistä After Work-verkostoitumistapahtumista ja yritysvierailuista, perinteisten opiskelijabileiden kautta aina haalarimerkkiompelijaisiin, lautapeli-iltoihin, leffakerhoihin ja urheilutapahtumiin.

The most visible activity of TROL is to act as promoter of BBA community and culture. TROL has a local association in almost every University of Applied Sciences.                                   Local associations are the most important factor in promoting our community. Local associations  create a student culture in their area and have events where students have the opportunity to create their own social relationships in the new environment. Events of local associations can vary from After Work-networking events and business visits, through traditional student parties, overall patch sowing, board game evenings, movie clubs and sporting events.

Valtakunnallisella tasolla Tradenomiopiskelijaliitto järjestää jäsenilleen Tradenomiopiskelijoiden huippuseminaarin ja paikallisjärjestöjen kanssa yhteistyössä alueelliset paikallisseminaarit. Näiden tapahtumien nimekkäät ja inspiroivat puhujat kasvattavat sekä kuulijoidensa naurulihaksia, että inspiraatiota tulevaan. Vuoden kohokohta on joka vuotuinen Tradenologia, joka kerää tradenomiopiskelijat ympäri Suomen yhteen kaupunkiin pitämään hauskaa ja tutustumaan toisiinsa. Korkeakouluissa etäluentojen ja itsenäisen opiskelun lomassa sosiaalisten suhteiden solmiminen ei tapahdu itsestään. Siitä syystä on tärkeää, että kouluympäristössä on yhteisö johon voi kokea kuuluvansa ja josta on
mahdollista löytää itselleen ystäviä ja verkostoja. Tradenomiopiskelijaliitto ja sen paikallisjärjestöt ovat tradenomiopiskelijalle tällainen yhteisö.

At the national level, TROL organizes a seminar for its members and regional seminars in co-operation with the local associations. These inspiring speakers of the seminars bring both laughter and inspiration to their listeners. The highlight of the year is the annual Tradenologia party that gatheres BBA students all around Finland to have fun and get to know each other. In higher education system, distance learning and self-study do not involve social relationships itself. For that reason, it is important that the school environment has a community that you can belong to and where it is possible to find friends and networks. TROL and its local organizations create this community to BBA students.

Henkilökohtaisesti voin sanoa, että tradenomiopiskelijaliitto ja sen mukana tuoma ystävien verkosto on tehnyt omasta ajastani opiskelijana elämän parasta aikaa. Ja hienointa tässä on tämän verkoston laajuus.TROL:n ansiosta minulla on kavereita aina Suomen Turusta Rovaniemelle asti. Tradenomiopiskelija, muista siis hyödyntää ja osallistua paikallisyhdistyksesi järjestämiin tapahtumiin. Erinomainen tilaisuus tapahtumiin osallistumisesta tulee nyt syyskuun lopussa ja lokakuun alussa, kun juhlimme ensimmäistä kertaa valtakunnallisia Tradenomiviikkoja 25.9.-8.10., jotka huipentuvat Vaasassa järjestettävään Tradenologiaan.
Nähdään siis Logiassa ja oikein hyvää syksyä!

Personally, I can say that BBA Student Union and the network of friends it brings along has made my time as a student the best time of my life. Thanks to TROL I have friends from Turku all the way to Rovaniemi. BBA student, be sure to take advantage of and participate in events organized by your local associations. An excellent opportunity to participate  to the events will be at the end of September and early October, when we celebrate for the first time our national BBA weeks on 25.9.-8.10. which culminates to Tradenologia held in Vaasa!

So you see in Tradenologia and have a good fall!