BLOGI: Pidetään kiinni työelämälähtöisestä ammattikorkeakoulusta!

13.4.2023 | Työelämä

Ammattikorkeakoulusta kuuluu valmistua työelämän asiantuntijaksi ja kehittäjäksi, mikä on yksi tärkeimmistä tavoitteista ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmissa. Nykyinen duaalimalli Suomessa erottaa yliopistot ja ammattikorkeakoulut selkeästi toisistaan. Ammattikorkeakoulut painottavat käytännön taitoja ja työelämäyhteyksiä, kun taas yliopistot korostavat tutkimusta ja tiedettä. Duaalimalli on tärkeä osa koulutusjärjestelmäämme ja se onkin osoittautunut toimivaksi malliksi. Kaikilla opiskelijoilla ei ole kuitenkaan samanlaisia mahdollisuuksia kehittää tulevaisuudessa tarvitsemiaan työelämätaitoja opiskelujen aikana. Jopa saman ammattikorkeakoulun eri toimipisteissä tutkintojen työelämärelevanssi vaihtelee merkittävästi.

Koulujen pitääkin huomioida opiskelijavalinnoissaan alueellinen tarjonta yrityksistä, jotka voivat tarjota opiskelijoille työelämälähtöisiä projekteja. Osa ratkaisua onkin yksinkertaisesti tradenomien tutkintomäärien laskeminen ja suhteuttaminen alueen työelämätarpeisiin, mistä olemmekin kirjoittaneet aiemmin! Opintojen sisältö ja erikoistumisalat pitää myös huomioida siten, että alueellisesti voidaan tarjota työelämälähtöisiä projekteja. Alueen elinkeinoelämän erityistarpeet tulee ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa.

Työelämälähtöistä opetusta ei tietenkään ole ilman asiaa osaavaa henkilöstöä. Ammattikorkeakouluopettajien rekrytoinneissa on arvostettava ajantasaista työelämän kokemusta ja  koulujen tulee varmistaa henkilöstönsä työelämäosaaminen erilaisten työelämäjaksojen kautta. Koulujen on myös mahdollistettava kaikkien opiskelijoiden ja opettajien osallistuminen TKI-toimintaan, jolla voidaan kehittää työelämäosaamista kokonaisvaltaisesti koulun sisällä.

HARJOITTELUT

Moni opiskelija saa opiskeluaikansa tärkeimmät opit tulevaa uraansa varten harjoitteluista. Harjoittelut on erittäin tärkeä osa ammattikorkeakoulun koulutusohjelmaa, mutta harjoitteluvaatimuksissa on kuitenkin valtavia eroja ammattikorkeakoulujen välillä. Eroavaisuudet laatukriteereissä vaikuttaa opiskelijoiden valmiuteen työelämään siirtymiseen negatiivisesti, minkä takia olisi tärkeää luoda valtakunnallinen kriteeristö, jolla määritellään, miten ja millä tavalla opiskelijaa ohjataan ja perehdytetään harjoittelun aikana. Näiden kriteerien täyttymistä on seurattava ja varmistettava, että opiskelijoilla on valtakunnallisesti mahdollisuudet laadullista työllistymistä edistävään työharjoitteluun.

Vuonna 2021 tehdyssä tradenomien opiskelijatutkimuksessa 73% ilmoitti saaneensa harjoittelustaan palkkaa. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kaikkien tradenomiopiskelijoiden harjoitteluiden tulee olla palkallisia! Ammattikorkeakoulujen on tuettava palkallista työharjoittelua välittämällä opiskelijoilleen vain vastikkeellisia työharjoittelupaikkoja ja -jaksoja. Harjoittelun vastikkeellisuus määritellään työtehtävien vaativuuden mukaan ja suhteutetaan kohdealan yleiseen palkkatasoon.

OPINNÄYTETYÖ

Opinnäytetyö on erinomainen mahdollisuus osoittaa työelämässä tarvittavaa osaamista. Se on myös monelle opiskelijalle tärkeä askel kohti työllistymistä. Ammattikorkeakoulut ovatkin avainasemassa työelämän tarpeiden huomioimisessa ja opinnäytetöiden kehittämisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetöissä tulee käsitellä ajankohtaisia työelämän ongelmia ja etsiä niihin ratkaisuja. Tämä vaatii opiskelijalta sekä teoreettista osaamista että kykyä soveltaa sitä käytännön tilanteissa. Tärkeää on myös, että opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja relevantti työelämän kannalta.

Työelämän kannalta tärkeiden aiheiden lisäksi opinnäytetöissä tulee hyödyntää työelämän käytäntöjä ja tietoa. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitä yhdessä yritysten kanssa, mikä luo opiskelijoille hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja saada työelämän näkökulmaa opinnäytetyöhön.

Kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen tulee panostaa entistä enemmän työelämärelevanssin kehittämiseen. Opintojen tulee olla työelämälähtöisiä ja harjoitteluiden tulee olla laadukkaita sekä palkallisia. Opinnäytetöissä tulee käsitellä ajankohtaisia työelämän haasteita ja hyödyntää työelämän käytäntöjä. Opiskelijat ovat tulevaisuuden työelämän huippuosaajia. Jos haluamme, että ammattikorkeakouluistamme valmistuu entistäkin osaavampia tekijöitä, meidän täytyy pitää huoli opintojen työeälämäyhteyksistä!  
 

Jesse Koivukoski

Vaikuttamisviestintä

044 505 5612

jesse.koivukoski@tradenomiopiskelijat.fi

Aluevastuu: KuoTra ry, MTO ry, Joensuun Kilta ry, HÄTÄ ry, TTO ry

Lisää aiheesta: Työelämä

Tulevan puheenjohtajan tervehdys

Viikonloppuna pidettiin myös järjestäytymiskokous, jossa päätettiin tulevan hallituksen projekti- ja aluevastuut.

Lue lisää

Blogi: Vinkkejä oman tulevaisuuden turvaksi!

Nyt Black Weeks-kampanjan aikana tulemme nostamaan esille Musta-jäsenyyden etuja. Kannattaa siis pistää seurantaan Tradenomiopiskelijat Instagramissa ja Facebookissa!

Lue lisää