Taloushallinnon ammattilainen on myös asiakaspalvelun ammattilainen

1.6.2016

Samaan aikaan taloushallintoalan työtehtävät muuttuvat: työstä tulee entistä enemmän tietotyötä, jossa kontaktit asiakkaiden kanssa nousevat yhä tärkeämmiksi.

Taloushallintoala muutoksessa

Taloushallintoala on luonteva digitalisaation edelläkävijä, koska alalla on keskeinen rooli jokaisen organisaation toiminnassa. Taloushallinnon tietotalot auttavat digitalisaation eteenpäin viemisessä kehittämällä uusia ketteriä järjestelmiä, joita integroimalla päästään yhä lähemmäs reaaliaikaista tiedon käsittelyä. Digitalisaatio uudistaa voimakkaasti alan toimintatapoja, prosessien sähköistäminen ja automatisointi vähentävät rutiinityötä ja säästävät aikaa. Digitalisoinnin hyödyt ovat kiistattomat, erityisesti pk-sektorilla digiloikan ottamista pidetään kasvun peruspilarina. Digitalisaatio on tällä hetkellä myös yksi maan hallituksen kärkihankkeista, ja lainsäädäntötyö etenee hitaasti, mutta varmasti. Lainsäädännön lisäksi tarvitaan myös paljon yhteistä sopimista ja standardien luomista.

”Suomessa ollaan edelläkävijän roolissa toimintatapojen uudistamisessa, mutta esimerkiksi naapurimaassa Virossa ollaan ymmärretty paremmin, että ennen kuin asiassa todella voidaan edetä, tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja standardit. Alan digitalisoinnissa on huomioitava myös globaali ulottuvuus eli järjestelmien on sopeuduttava myös maailmanlaajuiseen ympäristöön,” sanoo Visman varatoimitusjohtaja Kristiina Timperi.

Timperi näkee digitalisaation ja erilaisten meneillään olevien hankkeiden muuttavan erityisesti tiedon käsittelyä. Tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi kansallisen tulorekisterin myötä luopua kokonaan veroilmoituskäytännöstä, mikäli niin halutaan, kun reaaliaikainen henkilöverotus tulee mahdolliseksi. Talouden runkoverkkohanke mahdollistaa sähköisen tilinpäätöksen kansainvälistä standardia käyttäen ja Taltio-hanke Taltio-hanke pyrkii luomaan yhteisen, järjestelmäriippumattoman standardin rakenteisen tiedon esittämismuodolle. Digitalisaation myötä siirrytään kohti ajasta ja paikasta riippumatonta reaaliaikaista tietoa ja päätöksenteossa tiedon analysointi korostuu. Tiedolla johtaminen saa uusia ulottuvuuksia, kun asioihin reagoimisen sijaan keskitytään ennustamaan tulevaa.

Julkishallinto merkittävässä roolissa digitalisaation haasteiden ratkaisemisessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon digitalisoinnista nk. Tallbergin raportin, jolla selvitettiin julkishallinnolta vaadittavia toimenpiteitä taloushallinnon digitalisaation esteiden poistamiseksi. Jotta tuottavuushyötyjä saavutettaisiin ja alan liiketoiminnalla olisi edellytyksiä kehittyä innovatiivisesti, raportissa esitetään myös ratkaisumalleja haasteisiin. 

Yksi haasteista on verkkolaskutuksen käytön vähyys; vain n. 20 % pk-yritysten välisestä kaupankäynnistä laskutetaan verkkolaskutusta hyödyntäen. Jotta määrää voitaisiin kasvattaa, olisi Tallbergin mukaan perustettava riippumaton validointipalvelu, jossa kaupankäynnin sähköisiä järjestelmiä yhtenäistetään nykyisten kirjavien käytäntöjen sijaan. 

Palkkahallinnon automatisointi on raportin mukaan myös yksi digitalisaation esteistä, koska työsopimusten ja työehtosopimusten tulkinta vaatii osaamista ja kokemusta. Ne olisikin saatettava rakenteellisesti yhtenäisempään muotoon, jotta automatisointi olisi mahdollista. 

Kolmanneksi merkittäväksi haasteeksi Tallberg nimeää yritysten ja julkishallinnon pirstaleisen digitaalisen rajapinnan, joka vaikeuttaa taloushallinnon järjestelmien ja prosessien automatisointia. Pirstaleisuus johtuu siitä, ettei yritysten tarpeista, kustannuksista ja hyödyistä eri kehityshankkeissa saada yhtenäistä kokonaiskuvaa. Asian ratkaisemiseksi esitetään digitalisointi-valtuutetun toimiston perustamista. Toimiston tehtävänä olisi koota yritysten tarpeista ja eduista yhtenäinen kuva ja välittää se alan eri hankkeiden tiedoksi. 

Taloushallinnon ammattilaisen mielenkiintoinen tulevaisuus 

Taloushallinnon ammateista on arveltu digitalisaation myötä häviävän n. 80 % seuraavan 20 vuoden aikana. Työn muoto muuttuu, mutta mihin suuntaan? Procountorin toimitusjohtaja Mikko Siivolan mukaan tulevaisuuden taloushallinnon ammattilainen on myös asiakaspalvelun ammattilainen. 

”Robottien tulemista pelätään, mutta robotisaatio ennemminkin tukee asiantuntijaa kuin vie hänen työnsä. Robotti hoitaa kankeiden vanhojen järjestelmien rajapinnassa olevat työt ja vapauttaa asiantuntijan ajan johonkin tuottavampaan,” hän sanoo.

Talouden taantumasta huolimatta taloushallintoalalla menee hyvin. Ala on kasvanut, koska palveluja on edelleen helpompaa ja halvempaa ulkoistaa kuin palkata omaa työvoimaa. Palveluja ostamalla yrityksetkin parantavat tulostaan, kun taloushallintoalan ammattilaisilta saadut neuvot ja konsultointi auttavat yrityksiä kasvamaan. Tulevaisuudessa ihmiskontaktien merkitys kasvaa entisestään, yritykset haluavat tilitoimistoonsa luotetun henkilön, jonka kanssa asioida.

”Asiakkaat valitsevat tahon, josta saa hyvää palvelua. Alan ammattilaisten on oltava hereillä ja osattava toimia asiakaslähtöisesti. On ymmärrettävä, mitä asiakas tarvitsee ja osattava suositella tiettyjä ratkaisuja hänen ongelmiinsa,” Siivola toteaa.

Lopuksi hän esittelee osaamisen nelikentän, jonka hallitsemalla voi olla taloushallintoalan tulevaisuuden tähti. Kun osaa taloushallinnon ja asiakaspalvelun sekä hankkii lisäksi liiketoiminta- ja ohjelmisto-osaamista, on vahvoilla. Loppujen lopuksi kuitenkin oma asenne ratkaisee: ”Jos sinulla on halua kehittyä ja olet valmis oppimaan uutta, pärjäät varmasti,” Siivola kannustaa.

Osaamisen nelikenttä. Procountor

Teksti: Mari Lohisalo
 


Lisätietoja taloushallintoalan tradenomien toiminnasta ja edunvalvonnasta:

 

BBA