Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

15.12.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Harkitsen jäämistä noin vuoden mittaiselle opintovapaalle. Mitä minun tulee ottaa huomioon vapaasta sopiessani?

Vastaus: 

Työntekijällä on, laissa säädetyin rajoituksin, oikeus saada opintovapaata yhteensä enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden. Opintovapaasta sopiessa työntekijällä tulee olla tieto tulevasta opiskelupaikasta. Lisäksi on tärkeää selvittää oikeus aikuiskoulutustukeen. Työllisyysrahasto antaa tietoja aikuiskoulutustuen edellytyksistä ja hakemisesta.

Opintovapaa on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

  1. opintojen ja haettavan opintovapaan ajankohta,
  2. koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite,
  3. onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen,
  4. oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, sekä
  5. päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Jos opintovapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua. Opintovapaata voi kuitenkin siirtää enintään kuudella kuukaudella tai jos kysymys on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.

Työsopimus on voimassa koko opintovapaan ajan.

Työsopimus on voimassa koko opintovapaan ajan, mutta työn tekeminen ja palkanmaksu on täksi ajaksi katkaistu. Siten työntekijä voi joutua palauttamaan muun muassa työsuhdepuhelimensa, eikä työterveyshuolto välttämättä ole käytössä. Opintovapaan jälkeen työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus palata takaisin entisiin työtehtäviinsä.

Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Laura Järvelä.


Kysyttävää työsuhteen lakikiemuroista? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

Unelmien työpaikka tiedossa? Tekemässä uutta työsopimusta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työsopimuksessa?

Lue lisää

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää

Irtisanoutuminen perhevapaan aikana – mitä pitää tietää?

Työntekijä voi perhevapaansa aikana irtisanoutua normaalia työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattaen

Lue lisää

Tervetuloa takaisin (etä- ja hybridi) töihin!

Moni palaa kesälomilta takaisin etä- tai hybridityöhön, joihin on syytä sopia yhteiset pelisäännöt.

Lue lisää

Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan? Kuluttaako lauantai lomapäiviä? Voiko loma alkaa lauantaina? Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän vapaapäiväksi.

Lue lisää