Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

15.12.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Harkitsen jäämistä noin vuoden mittaiselle opintovapaalle. Mitä minun tulee ottaa huomioon vapaasta sopiessani?

Vastaus: 

Työntekijällä on, laissa säädetyin rajoituksin, oikeus saada opintovapaata yhteensä enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden. Opintovapaasta sopiessa työntekijällä tulee olla tieto tulevasta opiskelupaikasta. Lisäksi on tärkeää selvittää oikeus aikuiskoulutustukeen. Työllisyysrahasto antaa tietoja aikuiskoulutustuen edellytyksistä ja hakemisesta.

Opintovapaa on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

  1. opintojen ja haettavan opintovapaan ajankohta,
  2. koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite,
  3. onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen,
  4. oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, sekä
  5. päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Jos opintovapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua. Opintovapaata voi kuitenkin siirtää enintään kuudella kuukaudella tai jos kysymys on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.

Työsopimus on voimassa koko opintovapaan ajan.

Työsopimus on voimassa koko opintovapaan ajan, mutta työn tekeminen ja palkanmaksu on täksi ajaksi katkaistu. Siten työntekijä voi joutua palauttamaan muun muassa työsuhdepuhelimensa, eikä työterveyshuolto välttämättä ole käytössä. Opintovapaan jälkeen työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus palata takaisin entisiin työtehtäviinsä.

Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Laura Järvelä.


Kysyttävää työsuhteen lakikiemuroista? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää

Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

Unelmien työpaikka tiedossa? Tekemässä uutta työsopimusta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työsopimuksessa?

Lue lisää