Palkansaajan työttömyysturva

KOKO-kassan jäsenyys toimii vakuutuksena työttömyyden varalle. Työssäoloehdon kerryttyä täyteen kassa maksaa työttömäksi jäävälle jäsenelle työttömyyspäivärahaa.

Yleensä työttömyyskassan jäseneksi liitytään Tradenomien jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jos et ole jostain syystä ole liittynyt heti Tradenomien jäsenyyden alussa KOKO-kassan jäseneksi (esim. et ole ollut liittymishetkellä työsuhteessa tai olet ollut toisen työttömyyskassan jäsen), voit hakea kassan jäsenyyttä myöhemmin jäsenyyden aikana. 

Jäsenyytesi tilanteen voit tarkistaa asiointipalvelussamme. Jos olet Tradenomien kautta kassan jäsen, lukee kohdassa Jäsenyystiedot jäsenlajisi lisäksi ”KOKO-kassa” ja päivämäärä, jolloin olet kassan jäseneksi liittynyt. Asiointipalvelussa voit myös liittyä kassan jäseneksi, mikäli et vielä ole KOKO-kassan jäsen.

Työssäoloehdon kertyminen

Työttömyyskassa maksaa ns. ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus määräytyy suhteessa työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen ansiotuloihin. Täysi työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, jotka on kerrytetty työttömyyskassan jäsenyyden aikana. 

Työttömyyspäivärahaoikeuden kerryttämistä ja päivärahan suuruutta koskevat ehdot määräytyvät lakisääteisesti, joten eri työttömyyskassojen maksaman työttömyyspäivärahan ehdoissa tai suuruudessa ei ole eroja.

Työssäoloehdon ei välttämättä tarvitse kertyä yhtäjaksoisesti, vaan sitä voi kerryttää useamman työsuhteen aikana pätkissä ja myös osa-aikaisessa työssä. Työssäoloehtoa kerryttäviksi viikoiksi lasketaan työttömyyskassan jäsenyyden aikana kaikki sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana työtä on vähintään 18 tuntia. 

Palkan tulee olla alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1331 euroa/kk (vuonna 2023), mikäli palkka ei määräydy työehtosopimuksen perusteella. 

Lisätietoja työssäoloehdon kerryttämistä koskevista ehdoista löydät täältä.

Oikeus työttömyyspäivärahaan

Työttömyyspäivärahaa voivat saada kokonaan työttömät, kokonaan tai osittain lomautetut sekä osa-aikatyötä tekevät, joilla työaika on enintään 80 % alalla noudatettavasta kokoaikatyön työajasta (yleensä enintään 30 tuntia). Osa-aikatyötä tekeville maksetaan soviteltua päivärahaa eli työstä saadut palkkatulot otetaan tällöin huomioon täysimääräistä päivärahaa pienentävinä eli ns. soviteltavina tuloina. 

Työttömyyspäivärahaa ei pääsääntöisesti voi saada opintojen ollessa kesken, vaan päivärahan hakijan tulee olla jo valmistunut. Päätoimisten opiskelijoiden taloudellinen tuki tulee opintotukijärjestelmästä. Työsuhteesta opintovapaalla olevat voivat saada Työllisyysrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea.

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttyminen, jota tarkastellaan välittömästi työttömyyden/lomautuksen/osa-aikatyön alkamista edeltäneeltä ajalta. Mikäli työttömyyttä välittömästi edeltänyt työsuhde ei ole kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 26 viikkoa, voidaan työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavia työviikkoja huomioida 28 kuukauden tarkastelujaksolta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltävältä ajalta. Tarkastelujakso voi olla pidempi, mikäli poissaoloon työmarkkinoilta on ollut hyväksyttävä syy (perhevapaat, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus/siviilipalvelus, vuorotteluvapaa ym.) 

Lisätietoja työssäoloehdon tarkastelujakson määrittelystä >>

Mikäli työssäoloehto ei ole työttömyyskassajäsenyyden aikana vielä täyttynyt, tulee työttömyyspäivärahaa hakea Kelalta.

Työttömyyspäivärahan suuruus

Työttömyyspäivärahan suuruus lasketaan suhteessa työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen vakiintuneeseen palkkaan. Vakiintuneeseen palkkaan kuuluvaksi katsotaan normaaleiden kuukausi- tai tuntipalkkojen lisäksi mm. luontoisedut, vuorolisät, bonukset ja provisiopalkat. Vakiintuneen palkan tarkemman määritelmän löydät täältä.

Päivärahalaskurin avulla voit suuntaa-antavasti laskea työttömyyspäivärahasi suuruuden. Huomioi laskuria käyttäessäsi, että palkkatulon verokorttia käytettäessä veroprosentti on vähintään 25 % eli veroprosenttia korotetaan, mikäli palkkatulon veroprosentti on ollut tätä pienempi. Sosiaalietuuden verotusta varten annettua muutosverokorttia käytettäessä ennakonpidätys tehdään muutosverokortin veroprosentin mukaisesti.

Jos jäät työttömäksi

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on myös työnhakijana oleminen TE-toimistossa. Jos jäät työttömäksi tai lomautetuksi tai teet soviteltuun päivärahaan oikeuttavaa osa-aikaista työtä, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys-/lomautuspäivänä tai osa-aikatyön alkaessa TE-toimistojen Työmarkkinatori-sivustolla. Päivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa. Työnhakua ei voi käynnistää takautuvasti. 

TE-toimiston tehtävänä on selvittää työttömyyspäivärahan saamista koskevien ns. työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen eli mm. se, että työsuhteesi on todisteellisesti päättynyt etkä esim. työllisty päätoimisesti omassa yritystoiminnassa tai opiskele päätoimisesti. Yritystoiminnasta tai keskeneräisistä opinnoista TE-toimisto pyytää tarkempaa selvitystä ennen lausunnon antamista työttömyyskassalle oikeudestasi työttömyyspäivärahaan.

Työttömyyspäivärahaa Tradenomien jäsenet hakevat KOKO-kassasta, mikäli työssäoloehto on kassajäsenyyden aikana täyttynyt. Ilmoittautuessasi työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita päivärahan maksajaksi Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, jotta työttömyysturva-asiaasi koskeva työvoimapoliittinen lausunto osataan antaa TE-toimistossa oikeaan paikkaan. 

KOKO-kassa ei voi maksaa työttömyyspäivärahaa ennen lausunnon saamista TE-toimistolta. Mikäli asiasi käsittely TE-toimistossa jostain syystä viivästyy (esim. selvitykset yritystoiminnan tai opiskelujen tilanteesta), kannattaa päivärahahakemukset tästä huolimatta lähettää normaalien hakujaksojen mukaisesti KOKO-kassalle, jossa ne ovat odottamassa TE-toimiston lausuntoa. 

Päivärahahakemukset tulee toimittaa työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan. 

Jos työssäoloehto ei ole työttömyyskassan jäsenyyden aikana täyttynyt tai et ole kassan jäsen, hae työttömyyspäivärahaa Kelalta. Ilmoita tällöin TE-toimistolle päivärahasi maksajaksi Kela ja toimi muilta osin Kelan kanssa em. ohjeistuksen mukaisesti.

Työttömyyspäivärahakemukset ja niiden liitteet voi lähettää KOKO-kassaan sähköisesti eAsioinnin kautta. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti jo kuluneilta työttömyyspäiviltä. Normaali hakujakso on kalenterikuukausi tai neljän kalenteriviikon jakso. Ensimmäisen päivärahahakemuksen voi halutessaan lähettää jo kahden työttömyysviikon jälkeen, jotta päiväraha-asia saadaan mahdollisimman ripeästi käsittelyyn. 

Työttömyysjakson alussa on viiden arkipäivän pituinen omavastuuaika. Mikäli lähetät ensihakemuksen kahden viikon työttömyyden jälkeen, huomioithan, ettei ensimmäiseltä hakujaksolta tällöin jää vielä kovin monta maksettavaa päivärahapäivää. 

Jos sinut on lomautettu osittain ja teet lyhennettyä työpäivää tai -viikkoa, ensimmäisen hakujakson pituus voi riippua mm. palkanmaksujaksosta. Voit kysyä KOKO-kassasta tarkempia ohjeita päivärahan hakujaksoihin ja hakemusten täyttämiseen liittyen.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana tulee toimittaa liitteet, joiden perusteella työttömyyskassa pystyy toteamaan työssäoloehdon täyttymisen ja määrittelemään maksettavan päivärahan suuruuden. Palkkatiedot tarvitaan työssäoloehdon kerryttäneiden 26 työviikon ajalta. Pääsääntöisesti kassa saa tiedot tulorekisteristä ja pyytää lisätietoja päivärahanhakijalta tarvittaessa. 

Katso tarkempi ohjeistus muista liitteistä, jotka ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana tulee toimittaa.

Tietoa päivärahahakemusten käsittelyajoista >>

 

KOKO-kassan ohjeet työttömälle >>

KOKO-kassan ohjeet lomautetulle >>

KOKO-kassan ohjeet osa-aikatyötä tekevälle >>

 

Työttömyysturvaneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8800

tyottomyysturva@tradenomi.fi