Palkansaajan työttömyysturva

TYÖTTÖMYYSKASSA TOIMII TURVANASI PAHAN PÄIVÄN VARALLE

KOKO-kassan jäsenyys toimii vakuutuksenasi työttömyyden kohdatessasi. Työssäoloehdon kerryttyä täyteen kassa maksaa työttömäksi jäävälle jäsenelle työttömyyspäivärahaa.


KUULUNKO TRADENOMIEN JÄSENENÄ AUTOMAATTISESTI TYÖTTÖMYYSKASSAAN?

Yleensä työttömyyskassan jäseneksi liitytään Tradenomien jäseneksi liittymisen yhteydessä. 
Voit hakea kassan jäsenyyttä myös myöhemmin jäsenyytesi aikana. Jos esimerkiksi et ole ollut liittymishetkellä työsuhteessa tai olet ollut toisen työttömyyskassan jäsen, etkä siksi liittynyt heti Tradenomien jäsenyyden alussa KOKO-kassan jäseneksi.

Jäsenyytesi tilanteen voit tarkistaa asiointipalvelussamme >>
Jos olet Tradenomien kautta kassan jäsen, lukee kohdassa Jäsenyystiedot jäsenlajisi lisäksi ”KOKO-kassa” ja päivämäärä, jolloin olet kassan jäseneksi liittynyt. Asiointipalvelussa voit myös liittyä kassan jäseneksi, mikäli et vielä ole KOKO-kassan jäsen.


Tradenomiopiskelijoiden työttömyysturva

Musta-tason opiskelijajäsenyys sisältää työttömyysturvan. Jos siis olet Musta-tason opiskelijajäsen, olet jo ollut työttömyyskassan jäsen ja kerryttänyt mahdollisesti työssäoloehtoasi. Työssäkäyvien opiskelijoiden kannattaa aina valita Musta-taso, sillä opiskelujen ohessa tehty työ ja kesätyö kerryttävät työssäoloehtoa. Tällöin on valmistumisen jälkeen mahdollisuus parempaan tulotasoon työttömyyden kohdatessa.

Jos olet Kulta- tai Hopea-tason jäsen voit liittyä Musta-tasolle nyt, mikäli sinulla on voimassa oleva työsuhde. Valmistuvien kannattaa päivittää jäsenyys Tradenomien täysjäseneksi! 

Katso vielä alempaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehto.
Jäsenyytesi tilanteen voit tarkistaa asiointipalvelussamme >>

Jos jokin työttömyysturva-asioissa mietityttää, voit aina ottaa yhteyden työttömyysturvaneuvontaamme.

TYÖTTÖMYYSTURVANEUVONTA
Tarvitsetko neuvoja tai apua työttömyysturva-asioissa?
ma-to klo 9-16, pe 10-16
020 155 8800
tyottomyysturva@tradenomi.fi


TYÖSSÄOLOEHTO ON TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN SAAMISEN EHTO

Työssäoloehto

  • palkkatyössä vähintää 26 viikkoa, viikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä
  • työaika viikossa vähintään 18 tuntia
  • kokoaikatyön palkka on vähintään TESn mukainen tai 1399,00 €/kk (v.2024)


Työssäoloehto tarkoittaa ansiodidonnaisen työttömyyspäivärahan saamiseen kuuluvaa ehtoa, jonka mukaan ennen työttömyyden alkamista tulee olla palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikon ajan.

Työajan on kunakin kalenteriviikkona oltava vähintään 18 tuntia. Työssäoloehtoa tarvitse välttämättä kerryttää yhtäjaksoisesti eli viikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä. Voit siis kerryttää työssäoloehtoa myös pätkissä ja osa-aikatöissä – esimerkiksi opiskelujen aikana tai kesätöissä. 

Palkan tulee olla alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1399,00 €/kk (vuonna 2024), mikäli palkka ei määräydy työehtosopimuksen perusteella.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Päivärahan suuruus määräytyy sen mukaan, millaiset ansiotulot jäsenellä on ollut työssäoloehdon kerryttämisen aikana. Työttömyyspäivärahaoikeuden kerryttämistä ja päivärahan suuruutta koskevat ehdot määräytyvät lakisääteisesti, joten eri työttömyyskassojen maksaman työttömyyspäivärahan ehdoissa tai suuruudessa ei ole eroja.

Lisätietoja työssäoloehdon kerryttämistä koskevista ehdoista >
 

KENELLÄ ON OIKEUS TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAAN?

Työttömyyspäivärahaa voivat saada kokonaan työttömät, kokonaan tai osittain lomautetut sekä osa-aikatyötä tekevät, joilla työaika on enintään 80 % alalla noudatettavasta kokoaikatyön työajasta (yleensä enintään 30 tuntia). Osa-aikatyötä tekeville maksetaan soviteltua päivärahaa eli työstä saadut palkkatulot otetaan tällöin huomioon täysimääräistä päivärahaa pienentävinä eli ns. soviteltavina tuloina. 

Työttömyyspäivärahaa ei pääsääntöisesti voi saada opintojen ollessa kesken, vaan päivärahan hakijan tulee olla jo valmistunut. Päätoimisten opiskelijoiden taloudellinen tuki tulee opintotukijärjestelmästä. Työsuhteesta opintovapaalla olevat voivat saada Työllisyysrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea.

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttyminen, jota tarkastellaan välittömästi työttömyyden/lomautuksen/osa-aikatyön alkamista edeltäneeltä ajalta. Mikäli työttömyyttä välittömästi edeltänyt työsuhde ei ole kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 26 viikkoa, voidaan työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavia työviikkoja huomioida 28 kuukauden tarkastelujaksolta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltävältä ajalta. Tarkastelujakso voi olla pidempi, mikäli poissaoloon työmarkkinoilta on ollut hyväksyttävä syy (perhevapaat, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus/siviilipalvelus, vuorotteluvapaa ym.) 

Mikäli työssäoloehto ei ole työttömyyskassajäsenyyden aikana vielä täyttynyt, tulee työttömyyspäivärahaa hakea Kelalta.

Lisätietoja työssäoloehdon tarkastelujakson määrittelystä >>


Työttömyyspäivärahan suuruus

Työttömyyspäivärahan suuruus lasketaan suhteessa työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen vakiintuneeseen palkkaan. Vakiintuneeseen palkkaan kuuluvaksi katsotaan normaaleiden kuukausi- tai tuntipalkkojen lisäksi mm. luontoisedut, vuorolisät, bonukset ja provisiopalkat. Vakiintuneen palkan tarkemman määritelmän löydät täältä.

Voit laskea suuntaa antavasti laskea työttömyyspäivärahasi suuruuden suuntaa antavasti päivärahalaskurin avulla. Siirry päivärahalaskuriin.

Huomioi laskuria käyttäessäsi, että palkkatulon verokorttia käytettäessä veroprosentti on vähintään 25 % eli veroprosenttia korotetaan, mikäli palkkatulon veroprosentti on ollut tätä pienempi. Sosiaalietuuden verotusta varten annettua muutosverokorttia käytettäessä ennakonpidätys tehdään muutosverokortin veroprosentin mukaisesti.


Näin toimit jos jäät työttömäksi

1.Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi Työmarkkinatorissa
Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on myös työnhakijana oleminen TE-toimistossa. Jos jäät työttömäksi tai lomautetuksi tai teet soviteltuun päivärahaan oikeuttavaa osa-aikaista työtä, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys-/lomautuspäivänä tai osa-aikatyön alkaessa TE-toimistojen Työmarkkinatori-sivustolla. Päivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa. Työnhakua ei voi käynnistää takautuvasti. Ilmoittaudu työttömäksi Työmarkkinatori-sivustolla.

TE-toimiston tehtävänä on selvittää työttömyyspäivärahan saamista koskevien ns. työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen eli mm. se, että työsuhteesi on todisteellisesti päättynyt etkä esim. työllisty päätoimisesti omassa yritystoiminnassa tai opiskele päätoimisesti. Yritystoiminnasta tai keskeneräisistä opinnoista TE-toimisto pyytää tarkempaa selvitystä ennen lausunnon antamista työttömyyskassalle oikeudestasi työttömyyspäivärahaan.

2.Hae työttömyyspäivärahaa KOKO-kassasta
Tradenomien jäsenet hakevat työttömyyspäivärahaa KOKO-kassasta, mikäli työssäoloehto on kassajäsenyyden aikana täyttynyt. Ilmoittautuessasi työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita päivärahan maksajaksi Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, jotta työttömyysturva-asiaasi koskeva työvoimapoliittinen lausunto osataan antaa TE-toimistossa oikeaan paikkaan. 

KOKO-kassa ei voi maksaa työttömyyspäivärahaa ennen lausunnon saamista TE-toimistolta. Mikäli asiasi käsittely TE-toimistossa jostain syystä viivästyy (esim. selvitykset yritystoiminnan tai opiskelujen tilanteesta), kannattaa päivärahahakemukset tästä huolimatta lähettää normaalien hakujaksojen mukaisesti KOKO-kassalle, jossa ne ovat odottamassa TE-toimiston lausuntoa. 

Päivärahahakemukset tulee toimittaa työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan. Työttömyyspäivärahakemukset ja niiden liitteet voi lähettää KOKO-kassaan sähköisesti.

Siirry KOKO-kassan eAsiointiin >>

Jos työssäoloehto ei ole työttömyyskassan jäsenyyden aikana täyttynyt tai et ole kassan jäsen, hae työttömyyspäivärahaa Kelalta. Ilmoita tällöin TE-toimistolle päivärahasi maksajaksi Kela ja toimi muilta osin Kelan kanssa em. ohjeistuksen mukaisesti.

Päivärahaa haetaan aina takautuvasti jo kuluneilta työttömyyspäiviltä. Normaali hakujakso on kalenterikuukausi tai neljän kalenteriviikon jakso. Ensimmäisen päivärahahakemuksen voi halutessaan lähettää jo kahden työttömyysviikon jälkeen, jotta päiväraha-asia saadaan mahdollisimman ripeästi käsittelyyn. 

Työttömyysjakson alussa on viiden arkipäivän pituinen omavastuuaika. Mikäli lähetät ensihakemuksen kahden viikon työttömyyden jälkeen, huomioithan, ettei ensimmäiseltä hakujaksolta tällöin jää vielä kovin monta maksettavaa päivärahapäivää. 

Jos sinut on lomautettu osittain ja teet lyhennettyä työpäivää tai -viikkoa, ensimmäisen hakujakson pituus voi riippua mm. palkanmaksujaksosta. Voit kysyä KOKO-kassasta tarkempia ohjeita päivärahan hakujaksoihin ja hakemusten täyttämiseen liittyen.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana tulee toimittaa liitteet, joiden perusteella työttömyyskassa pystyy toteamaan työssäoloehdon täyttymisen ja määrittelemään maksettavan päivärahan suuruuden. Palkkatiedot tarvitaan työssäoloehdon kerryttäneiden 26 työviikon ajalta. Pääsääntöisesti kassa saa tiedot tulorekisteristä ja pyytää lisätietoja päivärahanhakijalta tarvittaessa. 
 

LISÄÄ OHJEITA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN HAKEMISEEN

Tarkempi ohjeistus muista liitteistä, jotka ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana tulee toimittaa >>

Tietoa päivärahahakemusten käsittelyajoista >>

KOKO-kassan ohjeet työttömälle >>

KOKO-kassan ohjeet lomautetulle >>

KOKO-kassan ohjeet osa-aikatyötä tekevälle >>

Työttömyysturvaneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8800 (mpm/pvm)

tyottomyysturva@tradenomi.fi