Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä! Huolehdi työttömyysturvastasi varmistamalla oikea työttömyyskassan jäsenyys.

Työttömyysturvalaissa yrittäjiksi katsotaan sekä “varsinaiset” yrittäjät, jotka yrityksessä työskentelemisen lisäksi omistavat yrityksen kokonaan, että tietyin rajauksin myös yrityksessä työskentelevät osaomistajat.

Jos täytät työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän ja työllistyt yrittäjänä päätoimisesti, tulee sinun vakuuttaa itsesi työttömyyden varalle Yrittäjäkassassa. 

Jos et ole varma, täytätkö työttömyysturvalain mukaisen yrittäjämääritelmän ja miten tilanteesi vaikuttaa työttömyysturvaasi, lue tämän sivun tietojen lisäksi myös tämä aiheeseen liittyvä artikkeli >>

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Tradenomien työttömyysturvaneuvontaan.

TYÖTTÖMYYSTURVANEUVONTA
ma-to klo 9-16, pe 10-16
020 155 8800
tyottomyysturva@tradenomi.fi

 

Työttömyyskassan jäsenyys yrittäjänä

Yrittäjäkassan jäseneksi voivat liittyä yritysmuodosta riippumatta kaikki YEL-vakuutetut yrittäjät (myös ns. kevytyrittäjät ja freelancerit), joiden YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on vähintään 14 088 euroa (vuonna 2023) sekä tietyin edellytyksin myös yrityksessä palkkatyötä tekevät osaomistajat, joiden TyEL-vakuutuksen alaiset palkkatulot yltävät em. rajaan. 

Yrittäjäkassan jäsenyyttä ei saa voimaan Tradenomien kautta, vaan yrittäjäkassan jäsenyyttä tulee hakea erikseen. Voit kuitenkin olla Tradenomien jäsen myös Yrittäjäkassaan liittymisen jälkeen.
Tutustu ja liity Yrittäjäkassaan >>

Huomioithan, että pelkästään yrittäjämääritelmän täyttyminen ei vielä  tee yritystoiminnasta päätoimista eikä aina edellytä Yrittäjäkassan jäseneksi siirtymistä. Jos harjoitat yritystoimintaa päätoimisen palkkatyön ohella ja palkkatyö on myös ensisijainen tulonlähteesi, kannattaa tällöin jäsenenä olla palkansaajakassassa (Tradenomien jäsenillä KOKO-kassa).

Tarkempaa tietoa Yrittäjäkassan jäsenyysehdoista ja työttömyysturvalain mukaisesta yrittäjän määritelmästä.
Lue lisää Yrittäjäkassasta >>
 

Päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjän oikeus ansiopäivärahaan

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun Yrittäjäkassan jäsenyys ja samanaikainen yrittäjänä työllistyminen ovat kestäneet vähintään 15 kuukautta, eläkevakuutustulon ollessa vähintään em. alarajan suuruinen. 

Yrittäjän työssäoloehdon kerryttäneellä jäsenellä on työttömäksi jäädessään oikeus ansiopäivärahaan, jonka suuruus määritellään YEL-vakuutetulla yrittäjällä YEL-vakuutuksen vuosityötulojen ja Yrittäjäkassaan valitun vakuutustason perusteella ja TyEL-vakuutetulla työsuhteisella osaomistajalla palkkatulojen ja Yrittäjäkassaan valitun vakuutustason perusteella.

Lue lisää Yrittäjän ansiopäivärahan määräytymisestä >>

Päätoimisen palkkatyön ohessa yrittäjänä työllistyvä palkansaajakassan jäsen sen sijaan kerryttää ansiopäivärahaoikeuden perusteena olevaa työssäoloehtoa vain palkkatyöstään. Jos palkkatyö päättyy ja yritystoiminta voidaan katsoa työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla sivutoimiseksi (yritystoimintaa on harjoitettu palkkatyön ohessa jo vähintään 6 kk ajan ennen palkkatyön päättymistä), voi työttömyyspäivärahaan olla oikeus yritystoiminnan jatkumisesta huolimatta. Ansiopäivärahan suuruus määritellään tällöin ainoastaan palkkatulojen perusteella ja sivutoimisesta yritystoiminnasta työttömyysaikana saatavat tulot ns. sovitellaan eli ne pienentävät maksettavaa päivärahaa.
 

JÄLKISUOJA: KUN SIIRRYT PALKANSAAJASTA YRITTÄJÄKSI

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on myös tietyin edellytyksin mahdollisuus säilyttää oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan katkotta voimassa:

Palkansaajana kerrytetty työssäoloehto säilyy voimassa vielä 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta, edellyttäen kuitenkin joko Yrittäjäkassan jäseneksi siirtymistä tai palkansaajakassan (KOKO-kassan) jäsenyyden pitämistä voimassa. Yrittäjäkassaan voi, ja on suositeltavaa liittyä heti, kun sen edellytykset (ks. edellä) täyttyvät. Kassaa vaihtaessa Yrittäjäkassaan liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta, jotta kerrytetty työssäoloehto säilyy. 

18 kuukauden kuluttua päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta palkansaajana kerrytetty työssäoloehto vanhenee. Katkeamattoman ansiopäivärahaoikeuden säilyttämiseksi Yrittäjäkassan jäseneksi on siis siirryttävä kolmen kuukauden sisällä päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta, jotta yrittäjän työssäoloehto (15 kk) ehtii kertyä täyteen ennen tätä.

Yli kolmeksi kuukaudeksi palkansaajakassan jäseneksi jäävälle päätoimiselle yrittäjälle jää palkansaajan työssäoloehdon vanhenemisen ja yrittäjän työssäoloehdon täyttymisen väliin ajanjakso, jolloin ansiopäivärahaoikeutta ei työttömäksi jäädessä ole. Tällöin työttömäksi jäävä yrittäjä on Kelan maksamien työttömyysetuuksien piirissä, mikä pienentää työttömyyspäivärahan suuruutta merkittävästi ansiopäivärahaan verrattuna.

Jos yritystoiminnan joutuu lopettamaan ensimmäisen 18 kuukauden aikana ja jää työttömäksi, on ansiopäivärahaan vielä oikeus palkansaajana kerrytetyn työssäoloehdon perusteella, mikäli yrittäjän työssäoloehto ei ole vielä ehtinyt kertyä täyteen. Päivärahan maksaa tällöin joko yrittäjä- tai palkansaajakassa, riippuen siitä kumman kassan jäsenyys on työttömäksi jäämisen hetkellä voimassa. Päivärahan suuruus on molemmissa tapauksissa sama.

Tämän ns. jälkisuojan säilyttämiseksi myös palkansaajakassan jäsenenä on mahdollista olla vielä ensimmäisen 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta. Koska työssäoloehtoa yrittäjänä työskentelystä ei ole mahdollista kerryttää palkansaajakassan jäsenyysaikana, on palkansaajakassan jäseneksi jääminen kuitenkin suositeltavaa vain siinä tapauksessa, jos Yrittäjäkassan jäsenyysehdot eivät täyty tai jostain muusta syystä Yrittäjäkassaan siirtyminen ei tule kyseeseen. Parempi vaihtoehto päätoimiselle yrittäjälle on Yrittäjäkassan jäsenyys, koska tällöin myös uutta työssäoloehtoa kertyy. 

Yrittäjästä palkansaajaksi siirtyvällä on vastaavin edellytyksin oikeus jälkisuojaan yrittäjänä kerrytetyn työssäoloehdon perusteella.

Tutustu tarkemmin yrittäjän työttömyysturvaan Yrittäjäkassan nettisivuilla >>
 

Lisätietoa Tradenomien yrittäjäjäsenyydestä ja yrittäjyyspalveluista

Toimitko yrittäjänä, mutta et vielä ole Tradenomien jäsen?

Tutustu Tradenomien yrittäjäjäsenyyteen >>

Lue lisää yrittäjille tarjoamistamme palveluista ja eduista >>

Työttömyysturvaneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8800

tyottomyysturva@tradenomi.fi