Luottamusmiestoiminta ja henkilöstön edustus

Työpaikoilla jäseniämme edustavat mm. luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutetut. Henkilöstön edustaja tuo henkilöstön näkemykset ja tarpeet työnantajan kanssa käytävään keskusteluun.

Mikä ihmeen henkilöstön edustaja?

Työpaikoilla jäseniämme edustavat mm. työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet, sekä lainsäädännön mukaiset luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutetut. Kutsumme heitä tuttavallisemmin henkilöstön edustajiksi. Työelämän muuttuvat tarpeet ja kehittäminen edellyttävät, että työpaikoilla on valittuna henkilöstön edustajat, jotka osallistuvat aktiivisesti työpaikkansa työolojen ja -ehtojen kehittämiseen sekä vuoropuheluun työnantajansa kanssa. Henkilöstön edustajina toimivat tradenomit ovat meille myös tärkeä tiedonlähde, kun haluamme tietää mitä tradenomien työelämään kuuluu. Kannustamme jäseniämme osallistumaan tähän tärkeään työhön, sillä tradenomeilla on hyvät edellytykset toimia omien kollegojensa edustajana omalla työpaikallaan!

Mitä henkilöstön edustaja tekee?

Työelämän vaatimusten kasvaessa ja työskentelytapojen ja -paikkojen muuttuessa uudet haasteet pelisäännöissä sekä hyvinvoinnillisissa ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä edellyttävät toimivaa ja jatkuvaa yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä. Tästä esimerkkinä vaikkapa lisääntyneen etätyön tuomat vaatimukset johtamiselle ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tässä kohtaa henkilöstön edustaja on juuri se henkilö, joka tuo henkilöstön näkemykset ja tarpeet työnantajan kanssa käytävään keskusteluun

Henkilöstön edustajan tehtävät ovat monipuolisia ja palkitsevia. Tehtävät muotoutuvat hyvin paljon oman työpaikan tilanteen ja henkilöstön aktiivisuuden mukaan.

Henkilöstön edustajana pääset vaikuttamaan muun muassa seuraaviin asioihin:

  • kehittämään työpaikkasi toimintaa ja työelämää
  • edistämään ja ylläpitämään työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä
  • välittämään tietoa työnantajan ja edustamiesi työntekijöiden välillä
  • neuvomaan noudatetun työehtosopimuksen tai työlainsäädännön pykälien soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä tarkkailemaan niiden noudattamista
  • osallistumaan paikallisten sopimusten tekemiseen

 

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu - mitä eroa?

Luottamusmies

Luottamusmies on työehtosopimuksen perusteella valittava henkilöstöedustaja. Luottamusmiehen valinnasta ja tehtävästä sovitaan tarkemmin alaa tai yritystä koskevassa työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa valinnasta, toimikaudesta, korvauksesta, tiedonsaannista, työajan käyttämisestä luottamustehtävään sekä koulutuksista. Työehtosopimus mahdollistaa usein myös enemmän paikallisesti sovittavia asioita, joista luottamusmies voi sopia työnantajan kanssa. Luottamusmies voi olla myös eri nimellä työehtosopimuksesta riippuen, kuten esimerkiksi luottamushenkilö tai yhteyshenkilö.

Yksityisellä sektorilla ylemmät toimihenkilöt valitsevat luottamusmiehen keskuudestaan niillä aloilla, joilla neuvottelujärjestöllämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:llä on työehtosopimukset. Julkisella sektorilla kaikki jäsenemme ovat solmittujen virka- ja työehtosopimusten piirissä. Akavalaiset valitsevat julkisella sektorilla (valtio, kunnat, seurakunnat) yhteiset Julkisalan koulutetut JUKOn luottamusmiehet. Oikeudet ja velvollisuudet ovat pääasiassa samat kuin yksityisen sektorin luottamusmiehillä.

Luottamusvaltuutettu

Entä jos työpaikallani ei noudateta mitään työehtosopimusta?

Luottamusvaltuutettu voidaan valita henkilöstön keskuudesta, mikäli työpaikalla ei noudateta työehtosopimusta. Tällöin valinta perustuu työsopimuslakiin. Luottamusvaltuutettu valitaan yleensä henkilöstöryhmittäin. Luottamusvaltuutettu voidaan valita asiantuntijoiden ja esihenkilöiden eli ylempien toimihenkilöiden keskuudesta, vaikka työpaikalla noudatettaisiin työehtosopimusta muihin henkilöstöryhmiin.

Luottamusvaltuutetun tehtäväkenttään kuuluvat periaatteessa samat asiat kuin luottamusmiehenkin, mutta työlainsäädännön asettamat raamit sopimiselle ovat selkeästi rajallisemmat. Lisäksi työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa, esimerkiksi palkkausta tai vuosilomajärjestelyjä koskevissa kysymyksissä. Luottamusvaltuutetulla on oikeus käyttää tarvittava määrä työaikaa tehtävänsä hoitamiseen. Työajan käytöstä on kuitenkin muistettava sopia ensin työnantajan kanssa. 

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua tulee valita työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää. Myös pienemmillä työpaikoilla on mahdollista perustelluista syistä valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on lähtökohtaisesti 2 vuotta, ellei paikallisesti tai työpaikkaa sitovin sopimuksin ole toisin sovittu. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään 4 vuotta. Työnantajan edellytetään antavan tarvittaessa tietoa työntekijöille heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä työpaikkansa työympäristön ja työyhteisön turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin asioihin, sekä kannustaa myös muita työntekijöitä kiinnittämään huomiota näihin ja tekemään ehdotuksia asioiden kehittämiseksi. Tärkeä tehtävä onkin välittää näitä esille tulleita asioita ja kehittämisideoita käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

  • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus nähdä työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, sekä olla mukana työsuojelutarkastuksessa.
  • Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitaminen tai niihin liittyviin koulutuksiin osallistuminen ei saa aiheuttaa kustannuksia tai ansion menetyksiä. Työsuojeluvaltuutetulla on myös työsopimuslain perusteella sen määrittelemä irtisanomissuoja.
  • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitettava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle.

Varavaltuutettu hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä silloin, kun työsuojeluvaltuutettu on estynyt. Valtuutetun este voi olla pysyvä tai tilapäinen.

Tarkemmin tietoa työsuojelun yhteistoimintaan ja työsuojeluvaltuutettuun liittyen löydät Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Henkilöstön edustajalla on lailla suojattu asema

Henkilöstön edustajan asema perustuu työehtosopimuksien luottamusmiessopimuksiin tai työlainsäädännön määräyksiin luottamusvaltuutetusta ja työsuojeluvaltuutetusta. Näiden lakien ja sopimusten nojalla he ovat muun muassa irtisanomissuojan piirissä. 

 

Henkilöstön edustajalle on tarjolla apua ja tukea

Sinun ei tarvitse tehdä työtäsi yksin. Tarjoamme apua ja tukea henkilöstön edustajina toimiville jäsenillemme. 

Neuvottelujärjestömme YTN ja JUKO järjestävät säännöllisesti koulutuksia henkilöstön edustajana toimiville. Lisäksi me Tradenomeissa järjestämme vuosittain erillisiä koulutuksia ja seminaareja vaihtuvilla teemoilla henkilöstön edustajina toimiville jäsenillemme. Henkilöstön edustajien koulutuksissa ja seminaareissa opit tehtävän kannalta tärkeät ja ajankohtaiset tiedot ja taidot, mutta sen lisäksi myös verkostoidut ja vaihdat ajatuksia muiden henkilöstön edustajana toimivien kanssa. 

Tradenomien juristit sekä nimetyt asiantuntijamme ovat myös aina apunasi tehtävässäsi. Voit milloin vain olla yhteydessä yksityiselle ja julkiselle sektorille nimeämiimme asiantuntijoihin, kun kaipaat tukea tai neuvoja. 

 

Lähde rohkeasti henkilöstön edustajaksi!

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden tuki ja turva, sekä puolestapuhuja työpaikoilla. Asiansa osaava edunvalvonnan ammattilainen! Lähde siis rohkeasti henkilöstön edustajaksi katsomaan mitä kaikkea edustajan polku voi tuoda mukanaan ja miten pystytte yhdessä henkilöstön kanssa parantamaan työelämää. Aloittamiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja: maalaisjärki, rehellisyys, kompromissitaidot ja halu kehittää työelämää riittävät jo pitkälle!

Monilla työpaikoilla käydään tänä syksynä tai ensi keväänä luottamushenkilövaalit. Lähde rohkeasti ehdolle! 

Löydät lisätietoa henkilöstön edustajan vaalin järjestämisestä täältä >>

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta 

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Tradenomi Markus Lustig työskentelee turvallisuusasiantuntijana ja toimii työsuojelupäällikkönä

Luottamustoiminta tuo vaihtelua tradenomi Esko Koskisen työhön pankissa

 

Jos sinulla heräsi kysyttävää henkilöstön edustajan tehtävistä tai vaaleista, ota rohkeasti yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan asiantuntijaamme.

Lisätietoa:

Jenni Lakso

Erityisasiantuntija, teknologiateollisuus, kaupan ala ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

@LaksoJenni

Jenni Lakso