Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

30.12.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys

Sain unelmieni työpaikan ja olen solmimassa uutta työsopimusta. Mitä asioita minun tulisi ottaa huomioon sopimuksessa?

Vastaus

Työsopimusta solmiessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

Työntekopaikka ja työtehtävät

Epäselvyyksien välttämiseksi työntekopaikka ja pääasialliset työtehtävät on syytä kirjata tarkasti. Mitä väljemmin nämä ehdot on kirjattu työsopimukseen, sitä laajempi on työnantajan valta muuttaa niitä yksipuolisesti.

Vuosilomat

Mikäli sovit ylimääräisestä lomasta, lomat tulisi kirjata selkeästi näkyviin työsopimukseen. Tällöin sanamuodosta tulisi käydä ilmi, onko sovittu loma palkallista, maksetaanko siitä lomaraha ja/tai korvataanko sovittua lomaa lomakorvauksella, mikäli se jää syystä tai toisesta pitämättä.

Sivutoimikielto

Työnantaja ei voi määrätä työntekijän vapaa-ajan käytöstä eikä kieltää sivutoimia, jotka eivät ole kilpailevia eivätkä häiritse työsopimuksen mukaisten tehtävien suorittamista.Siten kilpailevan toiminnan ulkopuolelle menevät sivutoimikiellot kannattaa poistaa sopimuksesta.

Kilpailukielto ja sopimussakot

Kilpailukieltojen kanssa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska sen jälkeen, kun kilpailukieltosopimus on solmittu, työnantaja voi vedota siihen.Kilpailukieltosopimus edellyttää työsopimuslain mukaan aina erityisen painavaa syytä. Keskustele siis työnantajan kanssa erityisen painavan syyn olemassaolosta. Sopimussakot ovat työntekijän kannalta ongelmallisia, koska rikkomistilanteessa työnantajan ei tarvitse osoittaa todellista vahingon määrää. Sopimussakko kannattaa siis joko pyytää poistamaan sopimuksesta tai pienentää sopimussakon määrää.

​Työehtosopimus

Sovellettavan työehtosopimuksen nimi on syytä kirjata selkeästi työsopimukseen. Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, kannattaa TES:stä tulevista eduista sopia työsopimuksessa. Näitä ovat muun muassa:

  • lomaraha (50 % vuosilomapalkasta)
  • äitiys- ja/tai isyysvapaan palkka
  • palkka tilapäiseltä hoitovapaalta
  • lakisääteistä pidempi sairausajan palkka
  • matkakustannusten ja matka-ajan korvaaminen
  • yleiskorotukset
  • arkipyhät.

Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Laura Järvelä.


Kysyttävää työsopimuksesta? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

Harkitsetko opintovapaalle jäämistä? Mitä tulee ottaa huomioon opintovapaasta sovittaessa? Miten teet opintovapaahakemuksen? Koska opintovapaata on haettava? Onko työnantajan pakko myöntää opintovapaa?

Lue lisää

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää

Irtisanoutuminen perhevapaan aikana – mitä pitää tietää?

Työntekijä voi perhevapaansa aikana irtisanoutua normaalia työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattaen

Lue lisää

Tervetuloa takaisin (etä- ja hybridi) töihin!

Moni palaa kesälomilta takaisin etä- tai hybridityöhön, joihin on syytä sopia yhteiset pelisäännöt.

Lue lisää

Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan? Kuluttaako lauantai lomapäiviä? Voiko loma alkaa lauantaina? Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän vapaapäiväksi.

Lue lisää