Sama palkka samasta työstä – sukupuolesta huolimatta

5.3.2021 | Työelämä

Palkkausta pitäisi ohjata ajattelu “sama palkka samasta työstä”. Pitäisikö lauseen loppuun vielä lisätä "sukupuolesta huolimatta"? Naisten asema työelämässä on parantunut vuosien varrella, mutta täyttä tasa-arvoa ei ole vieläkään saavutettu. Palkkaus on tekijä, jossa tasa-arvon kanssa riittää edelleen tehtävää. Elämme vuotta 2021, mutta sukupuoli määrittelee edelleen joillain aloilla suurimman eron palkoissa, kun verrataan sukupuolten välisiä palkkoja vastaavissa tehtävissä. 

Sijoittuminen ja rakenteet selittävät palkkaeroja

Naisten ja miesten välinen palkkaero on Tradenomien tutkimusten perusteella hieman kaventunut, mutta ero on edelleen suhteettoman suuri. Tuoreimman tutkimuksemme mukaan sukupuolten väliset palkkaerot ovat todellisuutta kaikilla asematasoilla ja miesten palkat ovat korkeampia sekä keskiarvolla että mediaanilla tarkasteltuna.

Sijoittuminen työelämässä selittää osan palkkaerosta, sillä miehet työskentelevät naisia useammin esimerkiksi johtotehtävissä. Miehistä 85 % työskentelee asiantuntijan, keskijohdon tai johdon tehtävissä, kun naisista vastaavilla asematasoilla työskentelee 70 %.

Julkisella sektorilla työskentelee enemmän naisia ja julkisella sektorilla palkat ovat matalampia kuin yksityisellä. Palkkaeroihin vaikuttaa myös se, että naiset pitävät valtaosan perhevapaista, mikä hidastaa uralla etenemistä ja tätä kautta palkkakehitystä.

Naisten matalammat palkkatoiveet luovat eriarvoisuutta

Naiset jäävät palkkauksessa jälkeen jo työsuhteen alkumetreillä, sillä töihin tullessaan he pyytävät vähemmän palkkaa kuin miehet. Myös palkankorotuspyynnöissä naiset saattavat helposti olla miehiä varovaisempia.

Jos työnantajalla ei ole selkeää palkkapolitiikkaa, ollaan erilaisten palkkapyyntöjen takia tilanteessa, jossa työpaikalla on syntynyt sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta. 

Miten saisimme tasattua miesten ja naisten palkkatoiveita, jotta välttyisimme oman työn alihinnoittelulta ja palkkaerojen kasvulta?

Jos työnantaja toimii vastuullisesti tasa-arvoperiaatetta noudattaen ja työpaikalla palkkaukselle on selkeät perusteet, työnantaja tuo jo palkatessa esiin, että palkkatoive jäänyt alakanttiin ja muut samaa työtä tekevät ansaitsevat enemmän. 

Yksinkertaisilla keinoilla kohti palkkatasa-arvoa

Edellämainittu edellyttää kuitenkin sitä, että työnantaja tuntee vastuunsa ja on sitoutunut edistämään tasa-arvoa. Palkkaus voidaan tehdä tasa-arvoiseksi ainoastaan yhteistyöllä. 

Tarvitaan myös palkkatietoutta, jota lisätään keskustelemalla palkoista avoimesti sekä työpaikka- että yhteiskuntatasolla. Pelkkä tieto palkkasummista ei kuitenkaan riitä, vaan työpaikoilla on selkeästi määriteltävä ja työntekijöille kerrottava, mistä palkka muodostuu.

Vaatii hieman vaivannäköä varmistaa, että tehtävänkuva ja vastuut sekä aiempi työkokemus ja osaaminen vaikuttavat palkkaan oikudenmukaisesti. On myös oltava selvää, millä perusteilla palkkausjärjestelmään sijoitutaan. Näin myös henkilöstön kokemat selittämättömät palkkaerot voivat saada selityksen ja tämä edesauttaa tasa-arvon kokemuksen syntymistä. 

Lisäksi meneillään olevalla perhevapaauudistuksella pyritään vaikuttamaan perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen perheen sisällä, joka luo tasa-arvoa myös työelämään. 

Ennen kaikkea samapalkkaisuuden toteutumiseen tarvitaan vielä nykyäänkin rohkeutta vaatia tasa-arvoista kohtelua ja huomauttaa epäkohdista, tervettä ylpeyttä omasta osaamisesta sekä uskoa siihen, että kaikilla tulee olla työelämässä yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. 

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Anna Sirviö-Hautala

Kehityspäällikkö, tutkimustoiminta ja tiedontuotanto, tutkimusyhteistyö (mm. opinnäytetyöt)

050 466 7917

anna.sirvio-hautala@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

Tradenomit edistää työkuorman keventämistä ajamalla subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön. Käytännössä oikeus tarkoittaisi, että työntekijä voisi omasta halustaan lyhentää työaikaansa väliaikaisesti. Osa-aikatyö voisi auttaa jaksamaan esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Lue lisää

Nämä ovat yleisimmät tasa-arvoasiat, jotka vaativat muutosta

Tasa-arvon edistäminen vaatii ennen kaikkea asennemuutosta. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat usein ensimmäinen asia, joka nostetaan esille, kun keskustellaan tasa-arvosta työelämässä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen aiheuttaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja vaikuttaa negatiivisesti naisten urakehitykseen. Osa ammattinimikkeistä on edelleen sukupuolittuneita, vaikka niille on helppo keksiä sukupuolineutraali vaihtoehto.

Lue lisää

Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Palkalliset perhevapaat kirjattiin teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen nykylain mukaisesti. Lapsen molemmat vanhemmat saavat 32 päivää palkallista vapaata. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Ei-synnyttävä vanhempi sai aiemmin vain viisi päivää palkallista vapaata.

Lue lisää

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Strategiatyö on dialogia

Tiedätkö, mitä organisaation strategia tarkoittaa sinun ja työsi kannalta? Johdon pitää osata sanoittaa, mitä strategia tarkoittaa käytännön tekemisenä niin hyvin, että työntekijät tunnistavat itsensä strategiasta. Strategia lähtee elämään, kun työntekijät haluavat kehittää omaa osaamistaan ja toimia strategian mukaisesti.

Lue lisää