Yrittäjän työn hinnoittelu

Mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon työnsä hinnoittelussa?

Yrittäjän asema on monella tapaa erilainen verrattuna palkkatyöntekijään ja tämä vaikuttaa myös yrittäjän työn hinnoitteluun. 

Jos teet töitä yrittäjäluonteisesti toimeksiantosopimuksella, otathan huomioon seuraavat asiat:

  • toimeksiantajalla ei ole sairastuessasi velvollisuutta maksaa sairausajalta palkkaa
  • sinulle ei kerry palkallista lomaa
  • sinun tulee itse huolehtia eläkevakuuttamisesta mikäli YEL-vakuuttamisvelvollisuuden (yrittäjän eläkevakuutus) raja ylittyy
  • toimeksiantajalla ei ole velvollisuutta ottaa sinulle mitään vakuutuksia (palkkatyöntekijöille työnantajan on otettava pakollinen tapaturmavakuutus)
  •  työssäoloehtoa/ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei kerry tekemästäsi työstä KOKO-kassaan, joka on palkansaajille tarkoitettu työttömyyskassa (siirtyminen yrittäjien työttömyyskassaan voi tulla kyseeseen, jos kyseessä on pidempiaikainen yrittäjäluonteinen työllistyminen ja yrittäjäkassan jäsenyysehdot täyttyvät)

Toisaalta, jos kyseessä ei ole työsuhde vaan toimeksiantosopimus, antaa tämä sinulle myös tiettyjä vapauksia eli lähtökohtaisesti voit mm.

  • päättää itse työn tekemisen ajasta ja paikasta ilman että toimeksiantaja voi määrätä sinulle kiinteää työaikaa
  • ottaa vastaan samanaikaisesti työtarjouksia myös toimeksiantajan kanssa kilpailevilta yrityksiltä.

mitä oman työn hinnoittelun tulee kattaa?

Edellämainituista syistä yrittäjäluonteista työtä tekevän on huomioitava työnsä hinnoittelussa työpanoksen arvon lisäksi myös se, että työstä saaduilla ansiotuloilla täytyy pystyä kattamaan myös lomien pitäminen sekä mahdolliset sairastumisesta johtuvat katkokset tulovirrassa, ja lisäksi omasta eläkevakuuttamisesta ja muusta vakuutusturvasta joutuu huolehtimaan laajemmin kuin työsuhteessa oleva palkansaaja.

Myös muut toiminnasta aiheutuvat kulut, mm. matkakustannukset, työvälinekustannukset ja markkinointikulut on sisällytettävä hinnoitteluun. Tämän vuoksi yrittäjän työpanoksen hinnoittelu ei voi vastata samaa työtä tekevän palkkatyöntekijän ansiotasoa. Vertailun vuoksi on hyvä muistaa, että huomioiden työnantajan vastuulla olevat palkan sivukulut (sairausvakuutusmaksu, työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, vakuutusmaksut), on myös palkkatyöntekijän palkkakustannus työnantajalle noin puolitoistakertainen työntekijälle maksettavaan bruttopalkkaan nähden.

Yrittäjäluonteisen työn hinnan täytyy olla siis jo lähtökohtaisesti tätä korkeampi, jotta työn tekeminen yrittäjäasemassa voisi olla taloudellisesti kannattavaa oman toiminnan kulurakenne huomioden. Lisäksi tulee huomioida, että arvonlisäverovelvollisuus koskee kaikkia yrittäjäluonteista työtä tekeviä tilikauden (12 kk:n) liikevaihdon ollessa yli 15 000 euroa. Tällöin toimeksiantajalta/asiakkaalta laskutettavaan hintaan on lisättävä myös alv. Tämä on ns. läpikulkuerä, koska alv ei jää yrittäjälle vaan se tilitetään valtiolle.