Asiantuntija on työsuojelullisesti lainsuojaton

25.2.2022 | Työelämä

Korona-aika on nostanut esille asiantuntijoiden ja tietotyöntekijöiden työuupumuksen sekä mielenterveysongelmat. Työikäisessä väestössä psyykkinen kuormitus on korkeaa: 20–29-vuotiaiden joukossa kuormittuneisuus on aikuisväestössä kaikkein suurinta, mutta 30–39-vuotiailla ja 40–49-vuotiailla kuormitus on selkeästi kasvanut eniten.

Maan hallitus päätti uusista työllisyystoimista helmikuussa, jotka sisältävät myös työturvallisuuslain uudistuksen. Sen tavoitteena on vahvistaa työkyvyn tukemista ja työelämässä pysymistä. Tavoitteiden toteuttamiseksi säädetään täsmällisemmin psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä, arvioinnista, mittaamisesta ja seurannasta sekä työsuojelun näkökulmasta välttämättömistä oikeuksista ja velvollisuuksista muuttuvassa työelämässä.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä psyykkisen kuormituksen varhaista tunnistamista ja työterveyden ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä. Keskusjärjestömme Akava on käynnistänyt laajan hankkeen työhyvinvoinnin edistämiseksi, jossa yhtä lailla vaaditaan varhaista puuttumista asiantuntijoiden kuormittumisen ehkäisemiseksi. Myös työturvallisuuslain kokonaisuudistus on välttämätöntä. Sitä edellytetään, koska nykyinen työturvallisuuslaki perustuu pääosin rakennuksilla ja telakoilla tapahtuvien fysiologisten ongelmien ehkäisyyn. Asiantuntijoiden kokemaa psykososiaalista kuormitusta ei pystytä nykyisen lain säädöksin riittävästi hallitsemaan.  Asiaan on puututtava täsmällisemmin, velvoittavammin ja kattavammin.

Kokonaisuudistus olisi laaja, koska kuormitus kerääntyy laaja-alaisesti. Asiantuntijan kuormitustekijät muodostuvat mm. työn järjestelyihin liittyvistä tekijöistä: työtehtävien suunnittelusta, -jakamisesta ja työn tekemisen edellytyksistä huolehtimisesta. Tradenomeista noin 25 prosenttia kokee paljon tai melko paljon työhön liittyvää stressiä.

Työpaikoilla pitäisikin hoitaa perusasiat kuntoon: perehdytys, työnkuvat, työmäärä aikaan nähden, realistiset tavoitteet, oikeat työvälineet ja minimoitava häiriötekijät.

Pitkät etätyöjaksot rajoittavat normaalia arjen keskustelua iloineen ja suruineen työpaikoilla. Työn sisältö ja työyhteisön sosiaalinen toimivuus nousevat silloin merkittävään asemaan. Niiden kuormittavuutta yksittäiselle työntekijälle on haasteellista havainnoida etätyössä, mutta niiden vaikutuksesta työkykyyn ja kuormittavuuteen pitäisi työpaikalla pystyä keskustelemaan. Se loisi turvallista työyhteisöä, jota tarvitaan työntekijöiden innovatiivisuuden ylläpitämiseen.

Jokainen työntekijä on tärkeä. Lääkärin toteamalla stressillä tai uupumuksella saa palkallista sairauslomaa vain, jos sen on osoitettu johtuvan töistä. Tämä on johtanut paljolti siihen, että suomalaisten kansansairaudeksi on muodostunut masennus. Puuttumalla oikealla tavalla ennalta asiantuntijatyön kuormittavuuteen on suunta kaikissa tapauksissa oikea. Kun työn kuormittavuus ei aiheuta liikaa stressiä, pysyy muukin elämä paremmin hallinnassa.

Kokonaisuudistus edellyttää tarkennuksia seuraaviin säädöksiin:

  • Työturvallisuuslaki
  • Työsuojelun valvontalaki
  • Asetus psykososiaalisesta kuormituksesta
  • Työtapaturma- ja ammattitautilaki
  • Työaikalaki
  • Työterveyshuoltolaki
  • Tarkennuksia osa-aikatyön oikeuteen, osasairaspäivärahaan ja osatyökyvyttömyyseläkkeeseen

Tutustu myös:
Tradenomien jäsentutkimus
Tavoitteemme työhyvinvoinnin edistämiseksi

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Luottamusmies voi saada paikallisesti sovittua työehtosopimusta paremmista ehdoista, kuten vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta tai yleiskorotusta paremmista palkankorotuksista. Henkilöstöedustaja toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä tarjoten arvokasta tietoa, mikä voisi muuten jäädä pimentoon.

Lue lisää

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Lue lisää