Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa sopimista työsuhteen ehdoista tai niiden muuttamisesta.

Paikallinen sopiminen perustuu työlainsäädäntöön sekä työehtosopimuksiin, joissa on määritelty, mistä asioista voi sopia työpaikkakohtaisesti. Paikallinen sopiminen koskee yleensä palkkausta, työaikaa ja vuosilomaa koskevia ehtoja.

Paikallinen sopiminen voi olla sekä työntekijän että työnantajan etu ja tuoda kaivattuja joustoja työelämään. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, ettei sopiminen ole yksipuolista sanelua, tietoa neuvottelujen pohjaksi on riittävästi ja niiden tavoitteena on molempien osapuolten hyöty. 

Paikallinen sopiminen koskee yleensä koko henkilöstöä tai jotakin henkilöstöryhmää. Paikallisen sopimuksen solmivat useimmiten työnantaja ja luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, työntekijät yhdessä ovat toinen sopijaosapuoli. Jos työpaikalla ei noudateta työehtosopimusta, henkilöstö voi valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, jolla on luottamusmiestä rajoitetummat oikeudet sopia yhteisistä asioista. 

Miten työsuhteen ehdot määräytyvät?

  1. Työlainsäädäntö: Työlainsäädännössä, esimerkiksi työaikalaissa, työsopimuslaissa ja työsuojelulaissa säädetään tietyt työsuhteen minimiehdot, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä myös sopimuksettomilla aloilla.
  2. Työehtosopimukset: Työlainsäädäntöä parempia ehtoja voidaan sopia toisin työehtosopimuksissa, joissa sovitaan mm. minimipalkkauksesta, lomarahoista, sairaus- ja äitiysloman palkasta sekä matkakorvauksista.
  3. Työsopimus: Työsopimuksessa määritellään yksittäistä työntekijää koskevat työsuhteen ehdot, esimerkiksi toimenkuva, työntekopaikka, palkan suuruus ja luontoisedut.

Paikallisen sopimisen tasot

Lainsäädäntöön perustuva paikallinen sopiminen: Paikallinen työpaikkakohtainen sopiminen ja työlainsäädännöstä poikkeaminen mahdollista lakien sallimissa rajoissa. Lain minimiä paremmista ehdoista voidaan aina sopia.

Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen: Jos työpaikalla sovelletaan jotakin työehtosopimusta, työehtosopimuksessa määritellään, mistä asioista voidaan sopia työpaikkatasolla. Työehtosopimusta parempia ehtoja voidaan aina sopia toisin.

Yksilöllinen paikallinen sopiminen: Yksilöllinen sopiminen tapahtuu työntekijän ja työnantajan välillä. Työsopimuksessa sovittavista asioista voi sopia vain työntekijä itse.

Paikallinen sopiminen sopimuksettomilla aloilla

Jos alalla on yleissitova työehtosopimus, se koskee myös työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työantajia. Järjestäytymätön työnantaja voi sopia yleissitovan työehtosopimuksen ehtojen heikentämisestä vain hyvin rajoitetusti. Työehtosopimusta paremmista ehdoista voidaan sen sijaan aina sopia paikallisesti. 

Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, työsuhteen ehdot perustuvat työlainsäädäntöön, jolloin paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat rajoitetumpia kuin työehtosopimuskentässä. 


Lisää paikallisesta sopimisesta:

Webinaari: Paikallisen sopimisen ABC osa 1

Webinaari: Paikallisen sopimisen ABC osa 2

Artikkeli: Paikallinen sopiminen on hyvä työkalu