Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä, huolehdi työttömyysturvastasi liittymällä Yrittäjäkassaan.

Yrittäjiksi katsotaan työttömyysturvalain mukaisesti sekä “varsinaiset” yrittäjät, jotka yrityksessä työskentelemisen lisäksi omistavat yrityksen, että tietyin rajauksin myös yrityksessä johtavassa asemassa olevat osaomistajat ja yrityksessä palkkatyötä tekevät yrityksen omistajan perheenjäsenet.

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän täyttävän henkilön tulee vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle Yrittäjäkassassa. Päätoimisen palkkatyön ohella yrittäjänä työllistyvän kannattaa pääsääntöisesti olla jäsenenä palkansaajakassassa (KOKO-kassa).

Jos sinulle on epäselvää, täytätkö työttömyysturvalain mukaisen yrittäjämääritelmän, lue tämä artikkeli. Ota tilanteesi selvittämiseksi tarvittaessa yhteyttä Tradenomien työttömyysturvaneuvontaan

Yrittäjäkassan jäsenyys

Yrittäjäkassaan voivat kuulua yritysmuodosta riippumatta kaikki YEL-vakuutetut yrittäjät (myös ns. kevytyrittäjät ja freelancerit), joiden YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on vähintään 13 573 euroa (v. 2022) sekä tietyin edellytyksin yrityksessä palkkatyötä tekevät osaomistajat tai varsinaisen yrittäjän perheenjäsenet, joiden TyEL-vakuutuksen alaiset palkkatulot yltävät em. rajaan. Yrittäjäkassan jäsenyysehdoista ja työttömyysturvalain mukaisesta yrittäjän määritelmästä löydät tarkempaa tietoa täältä.

Yrittäjän oikeus ansiopäivärahaan

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut vähintään 15 kuukautta yrittäjäkassan jäsen ja toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään em. alarajan suuruinen. Yrittäjän työssäoloehdon kerryttäneellä jäsenellä on työttömäksi jäädessään oikeus ansiopäivärahaan, jonka suuruus määritellään YEL-vakuutetulla yrittäjällä YEL-vakuutuksen vuosityötulojen ja yrittäjäkassaan valitun vakuutustason perusteella ja TyEL-vakuutetulla työsuhteisella osa-omistajalla tai yrittäjän perheenjäsenellä palkkatulojen ja Yrittäjäkassaan valitun vakuutustason perusteella. Yrittäjän ansiopäivärahan määräytymisestä kerrotaan tarkemmin täällä.

Jälkisuoja

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on myös tietyin edellytyksin mahdollisuus säilyttää oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan katkotta voimassa. Palkansaajana kerrytetty työssäoloehto säilyy voimassa vielä 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta, edellyttäen, että jäsen joko siirtyy Yrittäjäkassaan kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta tai säilyttää palkansaajakassan jäsenyyden voimassa 18 kuukauden ajan. Jotta yrittäjän työssäoloehto ehtii kertyä täyteen palkansaajan työssäoloehdon voimassaoloaikana, tulee Yrittäjäkassaan siirtyä kolmen kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta. Tällöin oikeus ansiopäivärahaan säilyy katkeamattomana. Jos yritystoiminnan joutuu lopettamaan ensimmäisen 18 kuukauden aikana ja jää työttömäksi, on ansiopäivärahaan vielä oikeus palkansaajana kerrytetyn työssäoloehdon perusteella, mikäli yrittäjän työssäoloehto ei ole vielä ehtinyt kertyä täyteen. Päivärahan maksaa tällöin joko yrittäjä- tai palkansaajakassa, riippuen siitä kumman kassan jäsenyys on työttömäksi jäämisen hetkellä voimassa. Päivärahan suuruus on molemmissa tapauksissa sama.

Edellämainitun ns. jälkisuojan säilyttämiseksi palkansaajakassan jäsenenä on mahdollista olla vielä ensimmäisen 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta. Koska yrittäjän työssäoloehtoa ei ole mahdollista kerryttää palkansaajakassan jäsenyysaikana, on palkansaajakassaan jääminen on kuitenkin suositeltavaa ainoastaan siinä tapauksessa, jos Yrittäjäkassan jäsenyysehdot eivät täyty tai jostain muusta syystä Yrittäjäkassaan siirtyminen ei tule kyseeseen. Katkeamattoman ansiopäivärahaoikeuden säilyttämiseksi Yrittäjäkassaan on siirryttävä kolmen kuukauden sisällä päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta, jotta yrittäjän työssäoloehto ehtii kertyä täyteen ennen palkansaajan työssäoloehdon vanhenemista. Yli kolmeksi kuukaudeksi palkansaajakassaan jäävälle päätoimiselle yrittäjälle jää palkansaajan työssäoloehdon vanhenemisen ja yrittäjän työssäoloehdon täyttymisen väliin ajanjakso, jolloin ansiopäivärahaoikeutta ei työttömäksi jäädessä ole. Tällöin työttömäksi jäävä yrittäjä on Kelan maksamien työttömyysetuuksien piirissä, mikä pienentää työttömyyspäivärahan suuruutta merkittävästi ansiopäivärahaan verrattuna.

Yrittäjästä palkansaajaksi siirtyvällä on vastaavin edellytyksin oikeus jälkisuojaan yrittäjänä kerrytetyn työssäoloehdon perusteella.

Tutustu tarkemmin yrittäjän työttömyysturvaan Yrittäjän Työttömyyskassa Yrittäjäkassan nettisivuilla.

Lisätietoa Tradenomien yrittäjäjäsenyydestä ja yrittäjyyspalveluista

Täältä löydät tietoa siitä, miten ja missä vaiheessa yrittäjäksi ryhtyminen vaikuttaa Tradenomien jäsenyyteesi. Tutustu lisäksi myös yrittäjyyspalveluihimme.

Työttömyysturvaneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8800

tyottomyysturva@tradenomi.fi