Työmarkkinasanasto

Mikä on liittokierros, keskitetty ratkaisu tai päänavaussopimus?

Perustietoja työmarkkinajärjestelmästä Suomessa löydät Suomi.fi-verkkopalvelusta.

Ansio
ilmoittaa, kuinka paljon palkkaa erilaisine lisineen on ansaittu tietyn ajanjakson aikana.

Ansiosidonnainen päiväraha
palkkaan suhteutettu päiväraha esimerkiksi työttömyyden kohdatessa.

Bruttopalkka
peruspalkka lisineen ennen veroja.

Euro- tai senttilinja
kaikille palkansaajille sovittu euro- tai senttimääräiset korotukset prosentuaalisten korotusten asemasta.

Indeksi
suhdeluku, joka ilmaisee jonkin suureen, esimerkiksi palkkojen muutosta ajankohdasta toiseen.

Järjestelyvara
keskitetyissä ratkaisuissa sovittu palkankorotuserä, jonka käytöstä sovitaan liittokohtaisesti tai yrityskohtaisesti.

Keskitetty ratkaisu
työmarkkinakeskusjärjestöjen palkoista ja muista työehdoista tekemä sopimus, jonka pohjalta jäsenliitot neuvottelevat omat työ- ja virkaehtosopimukset.

Keskusjärjestösopimus
kahden tai useamman palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestön välinen sopimus työmarkkinoiden osa-alueesta, esimerkiksi irtisanomissuojasta tai työsuojelusta.

Liittokierros
ammattiliiton ja työnantajaliiton neuvottelema ja sopima palkkaratkaisu.

Lisät
alan työ- tai virkaehtosopimuksessa tai henkilökohtaisesti sovitut kokemuksesta, työn vaativuudesta, olosuhteista tai muusta johtuvat lisät.

Luottamusmies (yhdysmies, yhteyshenkilö)
ensisijainen työntekijöiden edustaja, jonka palkansaajat valitsevat työehtosopimusten määräysten perusteella.

Luottamusvaltuutettu
henkilöstöryhmän edustaja, joka voidaan valita silloin, kun työpaikalla ei ole luottamusmiestä.

Matalapalkkaerä
keskitetyssä ratkaisussa määritelty palkankorotuserä, joka määräytyy alan matalapalkkaisuuden perusteella ja jonka tarkoitus on korottaa matalapalkka-alan ansioita suhteellisesti muita aloja enemmän.

Muutosturva
irtisanottavan tai irtisanotun työntekijän oikeus tietyin edellytyksin työllistymisohjelmaan.

Naispalkkaerä
keskitetyissä ratkaisuissa sovittu palkankorotuserä, joka määräytyy alan naisvaltaisuuden perusteella ja jolla pyritään tasoittamaan naisten ja miesten välisiä palkkaeroja.

Nettopalkka
palkka verojen, työeläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jälkeen.

Palkka
korvaus tehdystä työstä ja työhön käytetystä ajasta.

Palkkaliukuma
sopimuskauden aikana tapahtunut ansioiden nousun ja sopimuskorotusten välinen erotus.

Palkkaperintö
laskennallinen suure, joka kertoo, kuinka paljon vuoden aikana tapahtunut palkannousu korottaa seuraavan vuoden palkkaa.

Palkkataulukot
ilmoittavat kunkin toimialan vähimmäispalkat.

Palkkausjärjestelmä
sopimusalalla tai yrityksessä noudatettavat palkkausperiaatteet ja -määräykset.

Pekkas-vapaat
yleinen työajanlyhennysohjelma, joka aloitettiin vuonna 1984 aloitettu ja jossa kohdistui usealle vuodelle sadan tunnin työajan lyhennys. Työajan lyhennyksen malleista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa aloittain.

Prosenttilinja
kaikille palkansaajille sovitaan suhteellisesti yhtä suuret korotukset.

Päänavaussopimus
neuvottelukierroksella ensimmäisenä solmittu työ- tai virkaehtosopimus.

Reaalipalkka
palkan ostokyky.

Sekalinja
palkankorotuksesta sovitaan muodossa a senttiä, vähintään kuitenkin b prosenttia.

Solidaarinen palkkapolitiikka
pyritään korottamaan muita enemmän matalimpia palkkoja.

Sosiaalipaketti
tulopoliittisen tai keskitetyn ratkaisun yhteydessä sovitut sosiaali- tai työlainsäädännön uudistukset.

Tarkistusneuvottelu
sopimuskaudella käytävä neuvottelu siitä, johtavatko muuttuneet olosuhteet muutoksiin sopimuksessa.

Tilaajavastuu
työnantajan velvollisuus huolehtia, että alihankkijat noudattavat lakeja ja sopimuksia.

Tulopolitiikka
eri eturyhmien ja hallituksen välistä yhteistyötä tavoitteena sopeuttaa kansantalouden kokonaistulojen kasvu ja jakautuminen muihin talouspolitiikan realiteetteihin, esimerkiksi reaalitulojen kasvu tuottavuuden kehitykseen ja saavuttaa alhainen inflaatio.

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, tupo-ratkaisu
hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimus talous-, tulonjako- ja sosiaalipoliittisista toimista.

Tulospalkka
henkilön, henkilöryhmän tai yrityksen tulokseen sidottu palkka.

Työsuojelupäällikkö
työnantajan edustaja työsuojelun yhteistoiminnassa.

Työsuojeluvaltuutettu
henkilöstön edustaja työsuojelun yhteistoiminnassa.

Työsuojelupiiri
työsuojelun valvontaviranomainen.

Yhdysmies
henkilöstön ja ammattiliiton edustaja työpaikoilla.

Yhteyshenkilö
henkilöstön ja ammattiliiton edustaja työpaikoilla.

Yleiskorotus
sopimuksessa sovittu sentti-, euro- tai prosenttimuotoinen palkkojen korotus, joka maksetaan kaikille sopimuksen piiriin kuuluville.