Kuka tukee työelämän haasteissa?

17.11.2021 | Työelämä

Kohdellaanko eri työntekijäryhmiä työpaikallasi yhdenvertaisesti ja sukupuolia tasavertaisesti? Saavatko naiset samaa palkkaa kuin miehet samoista ja yhtä vaativista tehtävistä? Keskustellaanko työpaikallasi avoimesti muutoksista etukäteen ja saatko muutoksista tietoa ajoissa? Kuunnellaanko mielipidettäsi ja otetaanko se huomioon?

Jotta näihin asioihin voidaan vaikuttaa työpaikoilla, niistä tarvitaan tietoa. Yksittäisten työntekijöiden asemaa turvaavat parhaiten henkilöstöedustajat, joilla on oikeus saada työpaikkaa koskevia tietoja. Tiedonsaantia koskevia määräyksiä on useissa eri laeissa. Työpaikoilla tiedonsaantioikeus koskee työehtosopimukseen perustuvaa luottamusmiestä, lakiin perustuvaa luottamusvaltuutettua ja työsuojeluvaltuutettua. 

Valitettavasti kaikissa tilanteissa työnantajan tiedonantovelvollisuus ei kuitenkaan ole automaattinen, vaan henkilöstöedustajien on erikseen pyydettävä tietoja. Yhteistoimintalain osalta työntekijöiden lukumäärä vaikuttaa tiedonantovelvollisuuteen, mutta osa pykälistä koskee yksittäistä työntekijääkin.

Jos työehtosopimuksessa ei ole sovittu mitään tiedonsaannista tai alalla ei ole työ- tai virkaehtosopimusta, oikeudet määräytyvät pelkästään lain mukaan. Tällöin henkilöstöllä ei ole esimerkiksi luottamusmiestä tukenaan. Lain perusteella valitun luottamusvaltuutetun tiedonsaantioikeus on suppeampi kuin luottamusmiehellä.

Me Tradenomeissa edistämme tavoitetta henkilöstöedustajien laajemman tiedonsaannin lisäämiseksi, jotta esimerkiksi ns. selittämättömät palkkaerot tunnistettaisiin työpaikoilla paremmin. Tilastojen valossa henkilöstöedustajan on helpompi tarttua aiheeseen, kun hänellä on käytettävissään palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltynä. Yksittäisen työntekijän palkkatietoja hän saa vain asianomaisen luvalla ja työntekijäryhmästä, jos on syytä epäillä sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää. Oman palkan oikeudenmukaisuuteen on vaikea puuttua ilman tukea – mutta kukaan ei kuitenkaan voi estää työpaikoilla avointa keskustelua palkoista.

Paikallisesta sopimisesta puhutaan julkisuudessa paljon. Sillä tarkoitetaan pääasiassa sitä, että esimerkiksi luottamusmies sopii asioista työpaikkatasolla työnantajansa kanssa. Laissa tai työ- tai virkaehtosopimuksissa on erikseen määritelty, mistä asioista voidaan työpaikkatasolla sopia. Joka tapauksessa paikallinen sopiminen edellyttää sopimuskumppaneiden tasavertaisuutta. Se rakentuu osapuolten väliselle luottamukselle, työpisteiden tuntemukselle ja yhteisesti hyväksytylle tilastotiedolle. Ilman avointa tiedonsaantia ei päästä aitoon paikalliseen sopimiseen. 

Meille paikallisen sopimisen edistäminen on mahdollista, kunhan se toteutetaan työ- tai virkaehtosopimusten kautta. Siitä saadaan raamit sopimiselle, joka edellyttää luottamusta ja yhdenvertaista neuvotteluasemaa. Ilman näitä on mahdotonta parantaa meille tärkeitä kysymyksiä työelämässä. Käynnissä olevalla neuvottelukierroksella on syytä tarttua muun muassa asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöiden mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja työntekemistapoihin. 

Jäsenkyselyssämme korostuivat myös lomarahan säilyttäminen ja perhevapaiden palkallisuus sopimusten ytimessä. Näiden aiheiden käytännön toteuttamisessa työ- ja virkaehtosopimuksilla on valtava rooli. 

Työpaikat tarvitsevat aktiivista osallistumista ja avointa keskustelua, mutta myös virallisia henkilöstöedustajia, jotta ongelmakohtiin voidaan tarttua. Haluaisitko sinä kehittää oman työpaikkasi toimintaa, edistää avointa ilmapiiriä ja innostaa kollegasi keskustelemaan organisaatiollesi tärkeistä asioista? 


Lue myös:

Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan 
Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana
Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?
Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. työehtojen ja -olojen kehittämiseen, työssäjaksamiseen, työpaikan kulttuuriin ja palkkauksen kehitykseen.

Lue lisää

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

5 hyvää syytä kuulua ammattiliittoon

Onko ammattiliiton jäsenmaksua järkeä maksaa ja mitä rahalla oikeastaan saa? Liitto tarjoaa apua työllistymiseen ja lakimiehet auttavat työelämän kiistoissa. Liitot neuvottelevat työnantajien kanssa oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työehdot ja palkkauksen.

Lue lisää