Kuka tukee työelämän haasteissa?

17.11.2021 | Työelämä

Kohdellaanko eri työntekijäryhmiä työpaikallasi yhdenvertaisesti ja sukupuolia tasavertaisesti? Saavatko naiset samaa palkkaa kuin miehet samoista ja yhtä vaativista tehtävistä? Keskustellaanko työpaikallasi avoimesti muutoksista etukäteen ja saatko muutoksista tietoa ajoissa? Kuunnellaanko mielipidettäsi ja otetaanko se huomioon?

Jotta näihin asioihin voidaan vaikuttaa työpaikoilla, niistä tarvitaan tietoa. Yksittäisten työntekijöiden asemaa turvaavat parhaiten henkilöstöedustajat, joilla on oikeus saada työpaikkaa koskevia tietoja. Tiedonsaantia koskevia määräyksiä on useissa eri laeissa. Työpaikoilla tiedonsaantioikeus koskee työehtosopimukseen perustuvaa luottamusmiestä, lakiin perustuvaa luottamusvaltuutettua ja työsuojeluvaltuutettua. 

Valitettavasti kaikissa tilanteissa työnantajan tiedonantovelvollisuus ei kuitenkaan ole automaattinen, vaan henkilöstöedustajien on erikseen pyydettävä tietoja. Yhteistoimintalain osalta työntekijöiden lukumäärä vaikuttaa tiedonantovelvollisuuteen, mutta osa pykälistä koskee yksittäistä työntekijääkin.

Jos työehtosopimuksessa ei ole sovittu mitään tiedonsaannista tai alalla ei ole työ- tai virkaehtosopimusta, oikeudet määräytyvät pelkästään lain mukaan. Tällöin henkilöstöllä ei ole esimerkiksi luottamusmiestä tukenaan. Lain perusteella valitun luottamusvaltuutetun tiedonsaantioikeus on suppeampi kuin luottamusmiehellä.

Me Tradenomeissa edistämme tavoitetta henkilöstöedustajien laajemman tiedonsaannin lisäämiseksi, jotta esimerkiksi ns. selittämättömät palkkaerot tunnistettaisiin työpaikoilla paremmin. Tilastojen valossa henkilöstöedustajan on helpompi tarttua aiheeseen, kun hänellä on käytettävissään palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltynä. Yksittäisen työntekijän palkkatietoja hän saa vain asianomaisen luvalla ja työntekijäryhmästä, jos on syytä epäillä sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää. Oman palkan oikeudenmukaisuuteen on vaikea puuttua ilman tukea – mutta kukaan ei kuitenkaan voi estää työpaikoilla avointa keskustelua palkoista.

Paikallisesta sopimisesta puhutaan julkisuudessa paljon. Sillä tarkoitetaan pääasiassa sitä, että esimerkiksi luottamusmies sopii asioista työpaikkatasolla työnantajansa kanssa. Laissa tai työ- tai virkaehtosopimuksissa on erikseen määritelty, mistä asioista voidaan työpaikkatasolla sopia. Joka tapauksessa paikallinen sopiminen edellyttää sopimuskumppaneiden tasavertaisuutta. Se rakentuu osapuolten väliselle luottamukselle, työpisteiden tuntemukselle ja yhteisesti hyväksytylle tilastotiedolle. Ilman avointa tiedonsaantia ei päästä aitoon paikalliseen sopimiseen. 

Meille paikallisen sopimisen edistäminen on mahdollista, kunhan se toteutetaan työ- tai virkaehtosopimusten kautta. Siitä saadaan raamit sopimiselle, joka edellyttää luottamusta ja yhdenvertaista neuvotteluasemaa. Ilman näitä on mahdotonta parantaa meille tärkeitä kysymyksiä työelämässä. Käynnissä olevalla neuvottelukierroksella on syytä tarttua muun muassa asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöiden mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja työntekemistapoihin. 

Jäsenkyselyssämme korostuivat myös lomarahan säilyttäminen ja perhevapaiden palkallisuus sopimusten ytimessä. Näiden aiheiden käytännön toteuttamisessa työ- ja virkaehtosopimuksilla on valtava rooli. 

Työpaikat tarvitsevat aktiivista osallistumista ja avointa keskustelua, mutta myös virallisia henkilöstöedustajia, jotta ongelmakohtiin voidaan tarttua. Haluaisitko sinä kehittää oman työpaikkasi toimintaa, edistää avointa ilmapiiriä ja innostaa kollegasi keskustelemaan organisaatiollesi tärkeistä asioista? 


Lue myös:

Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan 
Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana
Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?
Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Luottamusmies voi saada paikallisesti sovittua työehtosopimusta paremmista ehdoista, kuten vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta tai yleiskorotusta paremmista palkankorotuksista. Henkilöstöedustaja toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä tarjoten arvokasta tietoa, mikä voisi muuten jäädä pimentoon.

Lue lisää

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Lue lisää