Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

2.12.2022 | Työelämä

Elokuun alusta voimaan tuli perhevapaauudistus, jolla pyritään vahvistamaan tasa-arvoa työelämässä jakamalla perhevapaita ja hoivavastuuta tasaisemmin vanhempien kesken. Uudistuksella tavoitellaan sukupuolten välisten palkkaerojen pienenemistä ja yhtäläistä urakehitystä sukupuolten välillä.

Perhevapaat ovat tähän asti jakautuneet äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin. Uudistuksen myötä äitiys- ja isyysvapaa poistuvat. Sen sijaan molemmat vanhemmat ovat oikeutettuja 160 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen. Tämän lisäksi lapsen synnyttävä vanhempi on oikeutettu 40 arkipäivän pituiseen raskausvapaaseen. Vapaita on mahdollista pitää entistä useammassa jaksossa ja jaksot voivat olla lyhyitä tai pitkiä. 

Perhevapaa voi olla palkallista tai palkatonta

Työ- ja virkaehtosopimuksilla sovitaan, miltä ajalta perhevapaat ovat palkallisia. Tyypillisesti äidin palkallisen vapaan pituus on ollut kolme kuukautta, isän useimmiten viikon. Palkallisten jaksojen pituudella on merkitystä, koska palkallinen vanhempainvapaa kannustaa vapaiden pitämiseen. Perhevapaauudistuksen myötä palkalliset kaudet kaipaavat päivittämistä. 

Yliopisto- ja kunta-aloilla työ- ja virkaehtosopimuksissa tasa-arvoiset vanhempainvapaat saatiin toteutettua jo keväällä: 40 päivän palkallinen raskausvapaa sekä molemmille vanhemmille 32 päivän palkallinen vanhempainvapaa. Tavoitteenamme on, että kaikkiin työ- ja virkaehtosopimuksiin saadaan käynnissä olevalla neuvottelukierroksella tasa-arvoiset palkalliset vanhempainvapaat. Tämä tarkoittaa ei-synnyttävän vanhemman, useimmiten isän, palkallisen vapaan pidentämistä. 

Perhevapaauudistus toi joustoa - mitä kannattaa huomioida työpaikalla?

Perhevapaauudistus lisäsi perhevapaiden joustoja. Työpaikoilla olisi hyvä keskustella joustoihin liittyvistä yhdenvertaisista käytännöistä, jotta vältytään epäoikeudenmukaisuuden kokemuksilta. Vaikka raameista sovitaan työnantajan kanssa, on jokaisen vielä itse keskusteltava asioista työnantajan kanssa niiden tullessa ajankohtaiseksi omalla kohdalla.

Raskausrahakauden aloitus

  • Raskausrahakauden voi aloittaa 14-30 päivää ennen laskettua aikaa. Jos sopimukseen asiasta ei työntekijän ja työnantajan välillä päästä, alkaa vapaa 30 päivää ennen laskettua aikaa. 
    • Työpaikoilla voidaan ottaa käytännöksi, että työntekijä voi aloittaa vapaan ilmoittamanaan ajankohtana, ellei ole työstä johtuvaa perustetta tehdä toisin. 

Osa-aikainen vanhempainvapaa 

  • Osa-aikaisesta vanhempainvapaasta kieltäytyessään työnantajan on perusteltava asia kirjallisesti. 
    • Voidaan päättää lähtökohdaksi, että osa-aikaiseen vanhempainvapaaseen suhtaudutaan myönteisesti, ellei ole selkeää, työstä johtuvaa perustetta kieltäytyä siitä.

Vanhempainvapaan pitäminen osissa

  • Työsopimuslain mukaan saman kalenterivuoden aikana on mahdollista pitää vanhempainvapaata enintään neljä jaksoa, jotka ovat vähintään 12 päivää. 
    • Työpaikalla on hyvä pohtia periaatteita siihen, onko työntekijän mahdollista pitää enemmän tai lyhyempiä jaksoja. 

Työpaikalla on samassa yhteydessä hyvä käydä keskustelua siitä, minkä pituisiin poissaoloihin palkataan sijainen tai miten työt järjestellään, jos sijaista ei ole. Syytä on myös tarkistaa, ovatko työpaikalla perhevapaista käytettävät nimikkeet ajan tasalla ja kaipaako työyhteisön kehittämissuunnitelma tai tasa-arvosuunnitelma päivittämistä. Esiin voi nostaa myös sen, miten työpaikalla kannustetaan molempia vanhempia pitämään perhevapaita ja tuetaan niiden pitämistä sukupuolesta riippumatta. Perhevapaiden palkallisuudesta sovitaan tyypillisesti työehtosopimuksin, mutta mikään ei estä luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua sopimaan palkallisista perhevapaista paremmin paikallisesti  työnantajan kanssa. 

Perhevapaauudistus ei itsessään vielä takaa muutosta, vaan siihen vaaditaan myös asennemuutosta ja tekoja työelämässä. Me Tradenomeissa viemme muutosta eteenpäin työehtosopimuksissa ja työelämässä. Haastamme sinutkin mukaan muutokseen!

Blogiteksti: Julia Lauren

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta.

Perhevapaa on lasta varten.

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä.

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Nämä ovat yleisimmät tasa-arvoasiat, jotka vaativat muutosta

Tasa-arvon edistäminen vaatii ennen kaikkea asennemuutosta. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat usein ensimmäinen asia, joka nostetaan esille, kun keskustellaan tasa-arvosta työelämässä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen aiheuttaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja vaikuttaa negatiivisesti naisten urakehitykseen. Osa ammattinimikkeistä on edelleen sukupuolittuneita, vaikka niille on helppo keksiä sukupuolineutraali vaihtoehto.

Lue lisää

Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Palkalliset perhevapaat kirjattiin teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen nykylain mukaisesti. Lapsen molemmat vanhemmat saavat 32 päivää palkallista vapaata. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Ei-synnyttävä vanhempi sai aiemmin vain viisi päivää palkallista vapaata.

Lue lisää

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Strategiatyö on dialogia

Tiedätkö, mitä organisaation strategia tarkoittaa sinun ja työsi kannalta? Johdon pitää osata sanoittaa, mitä strategia tarkoittaa käytännön tekemisenä niin hyvin, että työntekijät tunnistavat itsensä strategiasta. Strategia lähtee elämään, kun työntekijät haluavat kehittää omaa osaamistaan ja toimia strategian mukaisesti.

Lue lisää

Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla - tehdään siitä yhdessä loppu!

Mitä on epäasiallinen kohtelu? Miten epäasialliseen kohteluun voi puuttua? Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun heti sen tultua ilmi.

Lue lisää