Lomautetun oikeudet

18.1.2021

Työsuhde-edut lomautusaikana

Luontoisedut, kuten puhelinetu ja autoetu ovat palkan luonteisia etuja. Lomautuksen aikana työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä siis myöskään velvollisuutta antaa työntekijälle palkan luonteisia etuja. Poikkeuksen muodostaa työsuhdeasunto, johon työntekijällä on oikeus myös lomautusaikana.

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että työntekijä saa käyttää luontoisetujaan myös lomautusaikana. Tällöin luontoisedusta maksetaan normaalisti tulovero ja palkan sivukulut.

Myös lakisääteistä laajempi työterveyshuolto voidaan katsoa palkkaan rinnastettavaksi työsuhde-eduksi. Usein työnantaja kuitenkin sallii lomautettujen työntekijöiden käyttää työterveyshuollon palveluita normaalisti. Työnantajan kanssa on syytä selvittää, onko työntekijällä lomautusaikana työterveyshuollon palvelut normaalisti käytettävissään.

Vuosiloman kertyminen lomautusaikana

Kokoaikaisesti lomautetulle työntekijälle kertyy lomautuksen aikana vuosilomaa normaalisti 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä, jotka muutoin olisivat olleet työpäiviä. Kokoaikatyöntekijällä tämä vastaa käytännössä noin kuutta viikkoa.

Osalomautetulle työntekijälle vuosilomaa kertyy enintään 6 kuukautta kerrallaan. Jos tällainen työaikajärjestely on alkanut ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä (31.3.) jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden (31.3.) päättymisen jälkeen, uuden 6 kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

Muun työn tekeminen lomautusaikana

Työntekijällä on oikeus mennä lomautusaikana töihin toisen työnantajan palvelukseen. Koska lomautetun työntekijän työsuhde on edelleen voimassa, työntekijän ei kuitenkaan tulisi mennä kilpailevan työnantajan palvelukseen ilman lomauttaneen työnantajan suostumusta.

Lomautusaikana tehty työ huomioidaan työttömyyspäivärahaa maksettaessa. Osa-aikaisen tai lyhytkestoisen työn yhteydessä työttömyyspäiväraha voidaan muuttaa sovitelluksi, yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön yhteydessä työttömyyspäivärahan maksaminen keskeytetään. 

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta 5 päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautuksen keskeyttäminen 

Työsopimuslaki ei tunne lomauttamisen keskeyttämistä siten, että lomautus jatkuisi automaattisesti työsuorituksen jälkeen ilman uutta lomautusilmoitusta. Sen sijaan monissa työehtosopimuksissa on sovittu, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomauttamisen keskeyttämisestä̈, jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen. Tällainen sopimus on syytä̈ tehdä̈ ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä̈ tulee selvittää̈ tilapäisen työn arvioitu kestoaika. 

Jos työntekijä kieltäytyy sopimasta lomautuksen tilapäisestä keskeyttämisestä, työnantaja ei voi määrätä työntekijää työhön muutoin kuin päättämällä lomautuksen. On kuitenkin huomioitava, että lomautetulta työntekijältä voidaan evätä oikeus työttömyyspäivärahaan, jos hän on kieltäytynyt hänelle tarjotusta työstä ilman pätevää syytä.

Lomautuksen päättäminen 

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään 7 päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Jos työntekijä on lomautettu määräajaksi, lomautus päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta lomautusilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. 

Lomautusaikana irtisanoutuminen

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän 7 päivän aikana.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. 

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Työnteon estyminen
Koronan vaikutus vuosilomiin
Lomarahavapaa
Lomautus koronaviruksen johdosta
Sairastuminen ja karanteeni
Matkustaminen
Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin
Tukea yrittäjille
Opiskelu ja korona